Search

آدينه 30 فروردين 1398

منو

Acros آکروسلينك سايت اين كالاقيمت:   141,100 تومان

مواد شیمیایی » Acros آکروس

4-برومو بنزیل بروماید , %98 25گرم / کد 150410250

4-برومو بنزیل بروماید - مواد شیمیایی - Acrosدی سوربیتول 100 گرمی کد 13273 آکروس بلژیک
دی سوربتول - قیمت دی سوربیتول - وارد کننده دی سوربیتول
Acros آکروس
0 تومان

 


اپسیلون کاپرولاتون 250 میلی کد 10823 آکروس
کاپرولاکتام - اپسیلون کاپرولاکتام - epsilon caprolactam - نماینده آکروس
Acros آکروس
0 تومان

 


لیولینیک اسید Levulinic acid واحد 100 گرمی کد 12514
لیولینیک اسید - لی وو لینیک اسید - قیمت لوولینیک اسید - لولینیک اسید - نماینده آکروز
Acros آکروس
173,000 تومان

 


Acros آکروس
283,000 تومان

 


Cadmium chloride, 98%, pure, anhydrous Supplier: Acros Organics
کادمیوم کراید - قیمت کادمیوم کلراید - واردات کادمیوم کلراید - فروشنده کادمیوم کلراید
Acros آکروس
0 تومان

 


کادمیوم کلراید 5 گرمی کد ACRO29633
کادمیوم کلراید - قیمت کادمیوم کلراید - واردات کادمیوم کلراید - فروشنده کادمیوم کلراید
Acros آکروس
0 تومان

 


Acros آکروس
0 تومان

 


تترامتیل آمونیوم بروماید 100 گرمی آکروز
تترامتیل آمونیوم بروماید
Acros آکروس
0 تومان

 


تری هالوز 25 گرمی آکروز
کربوهیدرات ساده‌ای است که از اتصال دو گلوکز با پیوند ساده‌ای ایجاد شده‌است. این قند به اندازه ۴۵٪ ساکاروز ...
Acros آکروس
0 تومان

 


تریپان بلو 25 گرمی آکروز
یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۵۹۰۴۲۴۶ است. که جرم مولی آن ۸۷۲٫۸۸ می‌باشد. از این ماده جهت بررسی نسبت سلولهای ...
Acros آکروس
0 تومان

 


هیپوریک اسید 100 گرمی کد 15027
هیپوریک اسید - قیمت هیپوریک اسید - وارد کننده هیپوریک اسید
Acros آکروس
200,000 تومان

 


هیدروکسی نفتول بلو سدیم سالت 100 گرمی کد 20488
هیدروکسی نفتول بلو سدیم سالت 100 گرمی کد 20488
Acros آکروس
620,000 تومان

 


1- هگزادسیل آمین 100 گرمی کد 120511000
نماینده آکروز - فروش هگزا دسیل آمین - وارد کننده هگزا دسیل آمین
Acros آکروس
100,000 تومان

 


هیدروکسیل آمین هیدروکلراید 1 کیلوئی کد 170360010
هیدروکسیل آمین - قیمت هیدروکسیل آمین هیدروکلراید - وارد کننده هیدروکسیل آمین هیدروکلراید
Acros آکروس
650,000 تومان

 


2- ایزوپروپوکسی فنول 25 گرمی کد 209220250
ایزوپروپوکسی فنل - قیمت ایزوپروپوکسی فنول - وارد کننده آکروز
Acros آکروس
895,000 تومان

 


326961000 ایزوپروپانل خشک 99.8% 100 میلی آکروز
ایزوپروپانل - قیمت ایزوپروپانل خشک - وارد کننده ایزوپروپانل
Acros آکروس
320,000 تومان

 


196961000 کلرید ید 100 گرمی
کلرید ید - قیمت کلرید ید - فروش کلرید ید - وارد کننده کلرید ید
Acros آکروس
390,000 تومان

 


4 یدو آنیسول / 4-Iodoanisole / وزن 25 گرمی / کد 12232
4 یدو آنیسول / 4-Iodoanisole / وزن 25 گرمی / کد 12232
Acros آکروس
210,000 تومان

 


2 تیوفن برونیک اسید 1 گرمی کد 34471
2 تیوفن برونیک اسید - قیمت تیوفن برونیک اسید - وارد کننده تیوفن برونیک اسید - فروشنده تیوفن برونیک اسید
Acros آکروس
140,000 تومان

 


1 یدو 4 نیتروبنزن 25 گرمی کد 12238
1 یدو 4 نیتروبنزن - فروشنده یدو 4 نیتروبنزن - خریدار یدو 4 نیتروبنزن - وارد کننده یدو 4 نیتروبنزن
Acros آکروس
343,000 تومان

 


N-هپتان 1L / کد 364970010
N-هپتان - قیمت N-هپتان - واردات N-هپتان - خرید N-هپتان
Acros آکروس
468,000 تومان

 


گلیسرول 2.5L / کد 158920025
گلیسرول - قیمت گلیسرول - خرید گلیسرول - واردات گلیسرول
Acros آکروس
628,000 تومان

 


3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane صد گرم / کد 216541000
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane - قیمت 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane - خرید 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane - واردات 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Acros آکروس
371,000 تومان

 


1,2-دی کلرو بنزن / کد 113180010
1,2-دی کلرو بنزن - قیمت 1,2-دی کلرو بنزن - خرید 1,2-دی کلرو بنزن - واردات 1,2-دی کلرو بنزن
Acros آکروس
233,000 تومان

 


اتان تیول 500ML / کد 117865000
اتان تیول - قیمت اتان تیول - واردات اتان تیول - خرید اتان تیول
Acros آکروس
270,000 تومان

 


اتیلن گلایکول 1L / کد 295530010
اتیلن گلایکول - قیمت اتیلن گلایکول - خرید اتیلن گلایکول - واردات اتیلن گلایکول
Acros آکروس
295,000 تومان

 


اتیل استات 2.5L / کد 149470025
اتیل استات - قیمت اتیل استات - خرید اتیل استات - واردات
Acros آکروس
294,000 تومان

 


N,N-دی متیل فرمامید 2.5L / کد 279600025
N,N-دی متیل فرمامید - قیمت N,N-دی متیل فرمامید - واردات N,N-دی متیل فرمامید
Acros آکروس
754,000 تومان

 


3-اتوکسی-4-هیدروکسی بنزآلدهید 100G / کد 156031000
3-اتوکسی-4-هیدروکسی بنزآلدهید - قیمت 3-اتوکسی-4-هیدروکسی بنزآلدهید - خرید 3-اتوکسی-4-هیدروکسی بنزآلدهید - واردات ...
Acros آکروس
125,000 تومان

 


1,2-دی کلرو اتان 1L / کد 406800010
1,2-دی کلرو اتان - قیمت 1,2-دی کلرو اتان - خرید 1,2-دی کلرو اتان - واردات 1,2-دی کلرو اتان
Acros آکروس
218,000 تومان

 


متیل سولفوکسید - d6 ده میلی لیتر/ کد 166290100
متیل سولفوکسید - d6 - قیمت متیل سولفوکسید - d6 - خرید متیل سولفوکسید - d6 - واردات متیل سولفوکسید - d6
Acros آکروس
472,000 تومان

 


دی کلرو استیک اسید 250ml / کد 113062500
دی کلرو استیک اسید - قیمت دی کلرو استیک اسید - خرید دی کلرو استیک اسید - واردات دی کلرو استیک اسید
Acros آکروس
225,000 تومان

 


4,6-دی متیل دی بنزو تیوفن 1g / کد 302190010
4,6-دی متیل دی بنزو تیوفن - قیمت 4,6-دی متیل دی بنزو تیوفن - خرید 4,6-دی متیل دی بنزو تیوفن - واردات 4,6-دی متیل دی بنزو ...
Acros آکروس
855,000 تومان

 


1,8 - دی برومو اوکتان 10ML / کد 112880100
1,8 - دی برومو اوکتان - قیمت 1,8 - دی برومو اوکتان - فروش 1,8 - دی برومو اوکتان - واردات 1,8 - دی برومو اوکتان
Acros آکروس
224,000 تومان

 


2,4-دی آمینو -6- هیدروکسی پیریمیدین 25G / کد 11224
2,4-دی آمینو -6- هیدروکسی پیریمیدین - قیمت 2,4-دی آمینو -6- هیدروکسی پیریمیدین - خرید 2,4-دی آمینو -6- هیدروکسی پیریمیدین ...
Acros آکروس
180,000 تومان

 


N,N-دی متیل -p- فنیلن دی آمین 25G / کد 181430250
N,N-دی متیل -p- فنیلن دی آمین - قیمت N,N-دی متیل -p- فنیلن دی آمین - خرید N,N-دی متیل -p- فنیلن دی آمین - واردات N,N-دی متیل ...
Acros آکروس
339,000 تومان

 


2,6-دی متیل آنیلین 100G / کد 115941000
2,6-دی متیل آنیلین - قیمت 2,6-دی متیل آنیلین - خرید 2,6-دی متیل آنیلین - واردات 2,6-دی متیل آنیلین
Acros آکروس
141,000 تومان

 


دی-2- پیریدیل کتون 5g / کد 155670050
دی-2- پیریدیل کتون - قیمت دی-2- پیریدیل کتون - واردات دی-2- پیریدیل کتون -خرید دی-2- پیریدیل کتون
Acros آکروس
466,000 تومان

 


3,5-دی نیترو بنزییک اسید 100g / کد 153191000
3,5-دی نیترو بنزییک اسید - قیمت 3,5-دی نیترو بنزییک اسید - خرید 3,5-دی نیترو بنزییک اسید - واردات 3,5-دی نیترو بنزییک ...
Acros آکروس
114,000 تومان

 


2,3-دی هیدروکسی بنزآلدهید 5g / کد 183510050
2,3-دی هیدروکسی بنزآلدهید - قیمت 2,3-دی هیدروکسی بنزآلدهید - خرید 2,3-دی هیدروکسی بنزآلدهید - واردات 2,3-دی هیدروکسی ...
Acros آکروس
207,000 تومان

 

1
بعدي
آخر
(1 تا 40 از 396)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است