مقالات و توضیحات
آزمیران / مواد شیمیایی مرک

مواد شیمیایی مرک

عنوان به لاتین

فرمول

بسته بندی

ART number

عنوان

ردیف

Hydrogen peroxide

 

2/5 لیتری

108597

آب اکسیژنه

1

Aluminium sulfate-18-hydrate

Al2O12S3 × 18 H2O

1 کیلویی

101102

آلومینیوم سولفات 6 آبه

2

Aluminium nitrate nonahydrate

AlN3O9 × 9 H2O

1 کیلویی

101086

آلومینیوم نیترات بدون آب

3

Aluminium hydroxide

AlH3O3 × x H2O

1 کیلویی

101093

آلومینیوم هیدرواکساید

4

Ammonia solution 25%

NH4OH

2/5 لیتری

105422

آمونیاک %25

5

Aluminium potassium sulfate dodecahydrate

AlKO8S2 × 12 H2O

1 کیلویی

101042

( آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات

6

Ammonium acetate extra pure

C2H7NO2

1 کیلویی

101115

آمونیوم استات

7

Ammonium iron(II) sulfate

FeH8N2O8S2 × 6 H2O

1 کیلویی

103791

سولفات II آمونیوم آیرون

8

Ammonium iron(III) sulfate

H4NFeO8S2 × 12 H2O

1 کیلویی

13776

سولفات III آمونیوم آیرون

9

Ammonium sulfate extra pure

H8N2O4S

1 کیلویی

101216

آمونیوم سولفات

10

Ammonium carbonate

CH6N2O2 × CH5NO3(1:1)

250 گرمی

101136

آمونیوم کربنات

11

Ammonium fluoride

FH4N

1 کیلویی

101164

آمونیوم فلوراید

12

Ammonium hydrogen carbonate

CH5NO3

5 کیلویی

101131

آمونیوم بی کربنات

13

Ethyl acetate

C4H8O2

2/5 لیتری

100864

اتیل استات

14

Ammonium chloride

ClH4N

1 کیلویی

100924

آمونیوم کلراید

15

Ammonium monovanadate

H4NO3V

100 گرمی

101226

آمونیوم مونو وانادات

16

Ammonium nitrate

H4N2O3

1 کیلویی

101188

آمونیوم نیترات

17

Ammonium heptamolybdate tetrahydrate

H24Mo7N6O24 × 4 H2O

1 کیلویی

101181

آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه

18

di-Ammonium hydrogen phosphate

H9N2O4P

500 گرمی

101206

دی آمونیوم هیدروژن فسفات

19

Ammonium dihydrogen phosphate

H6NO4P

500 گرمی

101124

آمونیوم دی هیدروژن فسفات

20

Iron(II) chloride tetrahydrate

Cl2Fe × 4 H2O

1 کیلویی

103860

کلرید 4 آبه II آیرون

21

Iron(II) sulfate heptahydrate

FeO4S × 7H2O

1 کیلویی

103965

سولفات 7 آبه II آیرون

22

Iron(III) nitrate nonahydrate

FeN3O9 × 9 H2O

1 کیلویی

103883

نیترات III آیرون

23

Ethanol

C2H6O

2/5 لیتری

100986

اتانول

24

Ethylene glycol

C2H6O2

2/5 لیتری

100949

اتیلن گلیکول

25

Ethylammonium chloride

C2H8ClN

250 گرمی

800874

اتیل آمین هیدروکلراید

26

Ethyl methyl ketone

C4H8O

2/5 لیتری

106014

اتیل میتن کتون

27

Acetone

C3H6O

2/5 لیتری

100013

استون

28

Acetic acid (glacial)

C2H4O2

2/5 لیتری

100056

PA اسید استیک گلاسیال

29

Oleic acid vegetable

C18H34O2

1 لیتری

100471

اسید اولییک

30

L-Aspartic acid

C4H7NO4

100 گرمی

100126

اسید اسپارتیک

31

Oxalic acid dihydrate

C2H2O4 × 2 H2O

1 کیلویی

100492

اسید اگزالیک 2 آبه

32

Uric Acid

C5H4N4O3

100 گرمی

100817

اسید اوریک

33

Periodic acid

H5IO6

100 گرمی

822288

اسید پریودیک

34

Benzoic acid

C7H6O2

100 گرمی

100136

اسید بنزوئیک

35

Boric acid

BH3O3

1 کیلویی

100165

اسید بوریک

36

L(+)-Tartaric acid cryst

C4H6O6

1 کیلویی

100802

اسید تارتاریک

37

Thioglycolic acid

C2H4O2S

1 لیتری

822336

اسید تیو گلیکولیک

38

Sulfuric acid

H2O4S

2/5 لیتری

100731

اسید سولفوریک

39

Salicylic acid

C7H6O3

100 گرمی

818731

اسید سالسیلیک

40

5-Sulfosalicylic acid dihydrate

C7H6O6S × 2 H2O

1 کیلویی

800691

اسید سولفو سالسیلیک

41

Sulfanilic acid

C6H7NO3S

100 گرمی

100686

اسید سولفانیلیک

42

Sulfanilic acid

C6H7NO3S

1 کیلویی

822338

اسید سولفانیلیک

43

Salicylic acid

C7H6O3

1 کیلویی

100631

اسید سالیسیلیک

44

Citric acid monohydrate

C6H8O7 × H2O

1 کیلویی

100244

اسید سیتریک

45

ortho-Phosphoric acid

H3PO4

2/5 لیتری

100563

اسید فسفریک

46

Hydrofluoric acid

 

2/5 لیتری

100337

اسید فلوریدریک

47

Formic acid

CH2O2

2/5 لیتری

100264

اسید فورمیک

48

L-Glutamic acid

C5H9NO4

250 گرمی

100291

اسید گلوتامیک

49

   

25 گرمی

 

اسید گلی اگزالات

50

Lactic acid

C3H6O3

2/5 لیتری

100366

اسید لاکتیک

51

Hydrochloric acid

 

2/5 لیتری

100314

اسید هیدرو کلریک

52

Perchloric acid

HCIO4

2/5 لیتری

100519

اسید پر کلریک %70

53

Nitric acid

HNO3

2/5 لیتری

100456

اسید نیتریک

54

meta-Phosphoric acid

(HPO3)n

100 گرمی

100546

اسید متا فسفریک

55

Maleic acid

C4H4O4

1 کیلویی

800380

اسید مالئیک

56

Molybdic acid

H2MoO4

1 کیلویی

100400

اسید مولیبدیک

57

Styrene (stabilised)

C8H8

1 لیتری

807679

استایرن

58

Acetamide

C2H5NO

100 گرمی

822343

استامید

59

Eriochrome black T

C20H12N3NaO7S

100 گرمی

103170

اریو کروم بلک تی

60

   

10 گرمی

 

اکسید از

61

Copper(II) oxide powder

CuO

500 گرمی

102761

اکسید مس

62

L-Cysteine hydrochloride

C3H8ClNO2S×H2O

25 گرمی

102839

سیستئین هیدرو کلراید

63

L-Proline

C5H9NO2

10 گرمی

107434

پرولین

64

L-Arginine

C6H14N4O2

100 گرمی

101542

آرژنین

65

   

25 گرمی

159133

اریو کروم بلک تی

66

n-Pentane

C5H12

1 لیتری

107176

ان پنتان

67

n-Heptane

C7H16

1 لیتری

104365

ان هپتان

68

1-Naphthylamine

C10H9N

100 گرمی

822291

نفتیل آمین

69

n-Hexane

C6H14

2/5 لیتری

104368

ان هگزان

70

Urea

CH4N2O

1 کیلویی

818710

اوره

71

Orange G

C16H10N2Na2O7S2

25 گرمی

115925

اورنج جی

72

Eosin B (bluish)

C20H6Br2N2Na2O9

100 گرمی

115934

ائوزین بلو

73

Isobutyl methyl ketone

C6H12O

2/5 لیتری

106146

ایزوبوتیل متیل کتون

74

Isoamyl alcohol

C5H12O

2/5 لیتری

822255

ایزو آمیل الکل

75

Isobutanol (isobutyl alcohol)

C4H10O

1 لیتری

100985

ایزو بوتانل

76

Isopropyl myristate

C17H34O2

1 لیتری

822102

ایزو پروپیل مریستات

77

   

1 لیتری

 

ایزو پنتیل الکل

78

Barium chloride dihydrate

BaCl2 × 2 H2O

1 کیلویی

101717

باریم کلراید 2 آبه

79

Barium peroxide anhydrous heavy

BaO2

1 کیلویی

101740

باریم پراکساید

80

Barium acetate

C4H6BaO4

1 کیلویی

101704

باریم استات

81

Diphenylamine-4-sulfonic acid

C24H20BaN2O6S

5 گرمی

100255

باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید

82

Barium sulfate

BaO4S

5 کیلویی

101750

باریم سولفات

83

Buffer solution

 

1 لیتری

109432

PH1 بافر

84

Buffer solution

 

1 لیتری

109409

PH 10 بافر

85

Bromine

Br2

250 میلی متری

820171

برم

86

Bromothymol blue

C27H28Br2O5S

25 گرمی

103026

برومو تیمول بلو

87

Bromophenol blue

C19H10Br4O5S

25 گرمی

108122

برمو فنل بلو

88

Bromocresol green

C21H14Br4O5S

25 گرمی

108121

برمو کروزول گرین

89

   

5 گرمی

 

برومو کروزول رد

90

Benzoyl peroxide

C14H10O4

250 گرمی

801641

بنزوئیل پر اکساید

91

   

500 گرمی

 

بنزو سولفونیل کلراید

92

   

2/5 لیتری

 

بنزیل الکل

93

Potassium bromide

BrK

1 کیلویی

104900

برومید پتاسیم

94

1-Butanol

C4H10O

2/5 لیتری

100988

بوتانل

95

2-Butanol GR for analysis

C4H10O

2/5 لیتری

109630

بو تانل

96

n-Butyl acetate extra pure

C6H12O2

1 لیتری

101974

بوتیل استات

97

1-Butanol GR

C4H10O

2/5 لیتری

101990

بو تیل الکل

98

   

50 گرمی

 

بو رسین

99

Benzaldehyde for synthesis

C7H6O

2/5 لیتری

801756

بنز آلدئید

100

Benzene extra pure

C6H6

2/5 لیتری

101782

بنزن

101

Benzophenone for synthesis

C13H10O

250 گرمی

801801

بنزو فنون

102

2-Naphthol for synthesis

C10H8O

1 کیلویی

822290

بتا نفتول

103

Diphenylamine for synthesis

C12H11N

1 کیلویی

820528

بی فنیل امید

104

Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate

C16H37NO4S

100 گرمی

818858

تترا بوتیل امونیوم هیدروژن سولفات

105

Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate

C16H37NO4S

25 گرمی

118312

تترا بوتیل امونیوم هیدروژن سولفات

106

Carbon tetrachloride GR

CCl4

2/5 لیتری

102222

تترا اکلرید کربن

107

3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine GR

C16H20N2

1 لیتری

108622

تترا متیل بنزیدین

108

Tetrahydrofuran

C4H8O

2/5 لیتری

108114

تترا هیدروفوران

109

Triton® X-100 GR

C34H62O11

1 لیتری

108603

X100 ترایتون

110

Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride

C4H11NO3 × ClH

100 گرمی

108219

تریس

111

Trichloroacetic acid cryst

C2HCl3O2

1 کیلویی

100810

تری کلرو استیک اسید

112

2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride

C19H15CIN4

10 گرمی

108380

تری فنیل تترا ازولیوم کلراید

113

Triethlamine

C6H15N

1 لیتری

808352

تری اتیل آمین

114

   

100 گرمی

 

اتریپسین

115

Potassium tellurite-hydrate

K2O3Te × x H2O

25 گرمی

105164

تلوریت پتاسیم

116

Toluene

C7H8

2/5 لیتری

108323

تولوئن

117

Tween® 20 (Polysorbate) Ph Eur,NF

C58H114O26

1 لیتری

817072

تویین 20

118

Tween® 80 for synthesis

 

1 لیتری

822187

تویین 80

119

   

1 کیلویی

 

تیتانیوم دی اکساید

120

Buffer concentrate for 500 ml buffer solution

   

109884

تیتر ازول بافر 4

121

Buffer concentrate for 500 ml buffer solution

   

109887

تیتر ازول بافر 7

122

Sodium hydroxide solution for 1000 ml

NaOH

 

109956

تیتر ازول سود 1 نرمال

123

Sodium hydroxide solution for 1000

NaOH

 

109959

تیتر ازول سود 1.0 نرمال

124

Hydrochloric acid

HCI

 

109970

تیتر ازول کلر ئیدریک 1 نرمال

125

Hydrochloric acid

HCI

 

109973

تیتر ازول کلر ئیدریک 1،0نرمال

126

Silver nitrate solution

AgNO3

 

109990

تیتر ازول نیترات نقره 1،0 نرمال

127

Iodine solution

I2

 

109910

تیتر ازول ید 1،0 نرمال

128

Titriplex® III solution

C10H14N2NA2O8

 

109992

EDTA تیتر ازول 1

129

Sodium thiosulfate solution

Na2S2O3 . 5 H2O

 

109950

تترازول تیو سولفات سدیم 1،0 نرمال

130

Potassium permanganate solution

KMnO4

 

109935

تیتر ازول پر منگنات پتاسیم 1،0 نرمال

131

       

تتر ازول بی کربنات پتاسیم 1،0 نرمال

132

Ammonium thiocyanate

CH4N2S

1 کیلویی

101212

تیو سیانات امونیوم

133

2-Thiobarbituric acid reagent

C4H4N2O2S

25 گرمی

108180

تیو باربیتوریک اسید

134

Thymol blue

C27H30O5S

25 گرمی

108176

تیمول بلو

135

Mercury(II) thiocyanate GR

C2HgN2S2

25 گرمی

104484

تیو سیانات جیوه

136

Thimerosal USP

C9H9HgNaO2S

100 گرمی

817043

تیو مرسال

137

Paraffin viscous

 

2/5 لیتری

107160

پارافین

138

4-Nitroaniline for synthesis

C6H6N2O2

250 گرمی

822292

پارانیترو آنیلین

139

Pyridine extra pure

C5H5N

2/5 لیتری

107462