مقالات و توضیحات
آزمیران / تجهیزات صنایع لبنی

تجهیزات صنایع لبنی

تجهيزات آنالیز شیر به روش التراسونیک لاکتواستار،کرایوسکوپ(تعیین نقطه انجماد) ،دستگاه سدیمان شیراز کمپانی های Eon بلغارستان و Measurement  system بلغارستان .

 

-> www.msyst.eu

 

انواع بوتیرومتر ،لاکتودانسیمتر،دکانتور و سانتریفوژ مخصوص شير از کمپانی FunkeGerber آلمان ...

 

-> www.funke-gerber.de

 

 

کلنی کانتر برای شمارش باکتریها از کمپانی POL-EKO لهستان , WTW آلمان, Funke Gerber سوئیس و...

 

-> www.polekolab.com

 

 

رفركتومترهاي چشمي و آنلاین برای تعیین غلظت فرآورده های لبنی از كمپانی Atago ژاپن ...

 

 

-> www.atago.net

-> www.kruess.com

 

محلولهای کالیبراسیون کرایوسکوپ ،انکوباتور و کیت های آنتی بیوتیک شیر از كمپانی های

(Copan ، CHR Hansen (Betastar Tween Sensor بلژیک ، Funke Gerber Delvotest آلمان...