Search

شنبه 4 فروردين 1397

منو

آتاگو ژاپن

درصورت نیاز به اقلام زیر با شماره تلفن 88920648-88920649 تماس حاصل فرمائید

فهرست محصولات ATAGOژاپن

ردیف

مدل

پلاریمتر

35

POLAX-2L

پلاریمتر رومیزی نیمه اتومات چشمی

36

AP-100

پلاریمتر رومیزی تمام اتومات دیجیتال

ردیف

مدل

رفراکتومتر

37

NAR-IT

رفراکتومتر رومیزی چشمی/دارای ترمومتر دیجیتال (0-50c)brix:0-95%

38

NAR-2T

رفراکتومتر رومیزی چشمی/دارای ترمومتر دیجیتال (0-120c)brix:0-95%

39

NAR-3T

رفراکتومتر رومیزی چشمی/دارای ترمومتر دیجیتال (0-50c)brix:0-95%

40

DR-A1

رفراکتومتر رومیزی چشمی/جبران دمای اتومات brix:0-95%

41

S-28 E

رفرکتومتر شوری سنج Salinity: 0-28% /

42

MASTER S-28E

رفرکتومتر شوری سنج Salinity: 0-28% /

43

S/MILL-E

رفراکتومتر شوری سنج Salinity: 0-100% /

44

ATC-S/MILL-E

رفراکتومتر شوری سنج/ جبران دمای اتومات Salinity: 0-100%

45

ATC-1E

رفراکتومتر چشمی/جبران دمای اتومات brix:0-32%

46

ATC-2E

رفراکتومتر چشمی/جبران دمای اتومات brix:28-62%

47

ATC-20E

رفراکتومتر چشمی/جبران دمای اتومات brix:0-20%

48

MASTER-T

رفراکتومتر چشمی/جبران دمای اتومات brix:0-33%

49

MASTER-4T

رفراکتومتر چشمی/ brix:0-53%

50

MASTER-53T

رفراکتومتر چشمی/ brix:0-33%

51

N-1 ALPHA

رفراکتومتر چشمی/ brix:28-62%

52

N-2E

رفراکتومتر چشمی/ brix:58-90%

53

N-3E

رفراکتومتر چشمی/ brix:45-82%

54

N-4E

رفراکتومتر چشمی/ brix:45-82%

55

N-20E

رفراکتومتر چشمی/ brix:0-20%

56

N-50E

رفراکتومتر چشمی/ brix:0-50%

57

MASTER-M

رفراکتومتر چشمی/ brix:0-33%

58

MASTER-3M

رفراکتومتر چشمی/ brix:58-90%

59

MASTER-4M

رفراکتومتر چشمی/ brix:45-82%

60

MASTER-53M

رفراکتومتر چشمی/ brix:0-53%

61

H-80

رفراکتومتر چشمی/ brix:30-80%

62

MASTER-50H

رفراکتومتر چشمی(ضدآب)جبران دمای اتومات brix:0-50%

63

MASTER-80H

رفراکتومتر چشمی(ضدآب)جبران دمای اتومات brix:30-80%

64

MASTER-93H

رفراکتومتر چشمی(ضدآب)جبران دمای اتومات brix:45-93%

65

MASTER-100H

رفراکتومتر چشمی(ضدآب)جبران دمای اتومات brix:60-100%

66

MASTER-ALPHA

رفراکتومتر چشمی(ضدآب)جبران دمای اتومات brix:0-33%

67

HSR-500

رفراکتومتر چشمی/ brix:0-90%

68

R-5000

رفراکتومتر چشمی / ND:1/333-1/520

69

HHR-2N

رفراکتومتر چشمی مخصوص عسل brix:12-30%

70

BC-2E

رفراکتومتر battery coolant/brix:0-50%

71

PAL-1

رفراکتومتر جیبی دیجیتال brix :0-53%/

72

PAL-2

رفراکتومتر جیبی دیجیتال brix :45-93%/

73

PAL-3

رفراکتومتر جیبی دیجیتال brix :0-93%/

74

PAL-ALPHA

رفراکتومتر جیبی دیجیتال brix :0-85%/

75

PAL-RI

رفراکتومتر جیبی دیجیتال ND:1/3306-1/5284 /

76

PR-32

رفراکتومتر جیبی دیجیتال brix :0-32%/

77

PR-32 ALPHA

رفراکتومتر جیبی دیجیتال brix :0-32%/

78

PR-101 ALPHA

رفراکتومتر جیبی دیجیتال brix :0-45%/

79

PR-201 ALPHA

رفراکتومتر جیبی دیجیتال brix :0-60%/

80

PR-301

رفراکتومتر جیبی دیجیتال brix :45-90%راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است

پشتیبانی