مقالات و توضیحات
آزمیران / IKA آلمان

IKA آلمان


جهت خرید محصولات IKA آلمان با شماره تلفن 22755049 تماس حاصل فرمائید

فهرست محصولات IKA آلمان

ردیف

مدل

هات پلیت مگنت

1

RHbasic2

هات پلیت مگنتrpm100-2000-10lit-320 c

2

RCTbasic

هات پلیت مگنتrpm100-2000-20lit-300 c

3

RH basic KT/C

هات پلیت مگنتrpm100-2000-15lit-320 c

4

RH dig KT/C

هات پلیت مگنتrpm100-2000-15lit-320 c

5

RET basic

هات پلیت مگنتrpm0-1500-20lit-340 c

ردیف

مدل

همزن های الکتریکی

6

RW 14 basic

همزن الکتریکی rpm100-2000-8lit-10000mpas

7

RW 16 basic

همزن الکتریکی rpm40-1200-10lit-10000mpas

8

EUROSTAR dig

همزن الکتریکی rpm50-2000-20lit-10000mpas

ردیف

مدل

همزن های مکانیکی

9

RW20- dig

همزن الکتریکی rpm2400-20lit-10000mpas

ردیف

مدل

انواع شیکر لوله و ارلن بالن

10

VORTEX

شیکر rpm500-2000-4mm

11

MS 3 dig

شیکر rpm0-3000-2000-4/5mm

12

MS 3 basic

شیکر rpm0-3000-2000-4/5mm

13

VXR basic

شیکر rpm0-2200-4mm

14

BasicKS130

شیکر rpm80-800-4mm

15

KS130 control

شیکر rpm80-800-4mm به همراه خروجی آنالوگRS232

16

BasicKS260

شیکر rpm20-500-10mm

17

controlKS260

شیکر rpm10-500-10mmبه همراه خروجی آنالوگ RS232

18

KS501 dig

شیکر rpm0-300-30mm

19

HS260 basic

شیکر rpm10-300-10mm

ردیف

مدل

آسیاب آزمایشگاهی

20

ALL basic

آسیاب rpm28000-5.10min

21

M20 MILL

آسیاب rpm20000-7.5min

22

MF10 basic

آسیاب rpm3000-6500-120/30min

ردیف

مدل

هموژنایزرها

23

T10 basic

هموژنایزر rpm8000-30000-0/5ml-5000mpas

24

T25 basic

هموژنایزر rpm6500-24000-1-2000ml-5000mpas

25

T18 basic

هموژنایزر rpm6000-24000-1-1500ml-5000mpas

26

S18N-19G

هموژنایزر ml10-500-204mm

27

S18N-10G

هموژنایزر ml1-100-108mm

28

S25N-10G

هموژنایزر ml1-100-105mm

29

S25N-8G

هموژنایزر ml1-50-108mm

30

S10N-10G

هموژنایزر ml1-100-115mm

ردیف

مدل

روتاری

31

RV 06-ML 1-B

روتاری rpm10-240-10kg دیاگونال

32

RV 06-ML 2-B

روتاری rpm10-240-10kg محوری

33

RV 05-basic 1-B

روتاری rpm46-260-10kg دیاگونال

34

RV 05-basic 2-B

روتاری rpm46-260-10kg محوری