Search

پنجشنبه 3 بهمن 1398

منو

محیط های بیوشیمیایی

6 . محیط های بیوشیمیایی
بر این اساس که هیچ دو باکتری ای وجود ندارند که از همه لحاظ با هم شبیه باشند حتی اگر یک آزمایش هم بوده  و بر این اساس از آزمایشهای بیوشیمیایی برای افتراق دو باکتری استفاده می شود.
برای مثال : سیمون سیترات –فنیل آلانین – تست اوره   TSI – MR/V
باکتریها مهمترین و متنوع‌ترین میکروارگانیسمها هستند و تعداد کمی در انسان جانوران و سایر موجودات بیماریزا بوده و بطور کلی بدون فعالیت آنها حیات بر روی زمین مختل می‌گردد. تنها تعداد کمی از باکتریها مانند کلامیدیاها و ریکتزیاها اجبارا انگل داخل سلولی هستند. باکتریها از جنبه‌هایی با یوکاریوتها تفاوت دارند. باکتریها ریبوزومهای 80S ، اندامکهای غشادار مانند هسته ، میتوکندری ، کروموزوم حلقوی بدون پوشش دارند. باکتریها (به غیر از میکوپلاسماها) دارای دیواره سلولی هستند.
بطور یقین موجودات زنده یوکاریوتیک از موجودات زنده باکتری مانند بوجود آمده‌اند و نظر به اینکه باکتریها ساختمان ساده‌ای داشته و می‌توان به آسانی بسیاری از آنها را در شرایط آزمایشگاه کشت داد و تحت کنترل درآورد ، میکروب شناسان مطالعه وسیعی درباره فرآیندهای حیاتی آنها انجام داده‌اند. در این مبحث باکتریهای شایع با تاکید بر انواع بیماریزا در انسان معرفی می‌گردد.

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است