مقالات و توضیحات
آزمیران / فیلترهای مانکتل آلمان

فیلترهای مانکتل آلمانردیف

شرح کالا

کد کالا

1

کاغذ صافی 70 میلیمتری Medium Fast

 

کد 1289 برابر با شماره 1 واتمن

2

کاغذ صافی 90 میلیمتری Medium Fast

 

کد 1289 برابر با شماره 1 واتمن

3

کاغذ صافی 125 میلیمتری MediumFast

کد 1289 برابر با شماره 1 واتمن

4

کاغذ صافی 150 میلیمتری MediumFast

 

کد 1289 برابر با شماره 1 واتمن

5

کاغذ صافی 185 میلیمتری MediumFast

 

کد 1289 برابر با شماره 1 واتمن

6

کاغذ صافی 70 میلیمتری Medium

 

کد 292 برابر با شماره 2 واتمن

7

کاغذ صافی 90 میلیمتری Medium

 

کد 292 برابر با شماره 2 واتمن

8

کاغذ صافی 125 میلیمتری Medium

 

کد 292 برابر با شماره 2 واتمن

9

کاغذ صافی 150 میلیمتری Medium

 

کد 292 برابر با شماره 2 واتمن

10

کاغذ صافی 70 میلیمتری Fast

 

کد 1288 برابر با شماره 4 واتمن

11

کاغذ صافی 90 میلیمتری Fast

 

کد 1288 برابر با شماره 4 واتمن

12

کاغذ صافی 125 میلیمتری Fast

 

کد 1288 برابر با شماره 4 واتمن

13

کاغذ صافی 150 میلیمتری Fast

 

کد 1288 برابر با شماره 4 واتمن

14

کاغذ صافی 185 میلیمتری Fast

 

کد 1288 برابر با شماره 4 واتمن

15

کاغذ صافی 90 میلیمتر

 

با کد 291 معادل شماره 5 واتمن

16

کاغذ صافی 110 میلیمتر

 

با کد 291 معادل شماره 5 واتمن

17

کاغذ صافی 125 میلیمتر

با کد 291 معادل شماره 5 واتمن

18

کاغذ صافی 150 میلیمتر

 

با کد 291 معادل شماره 5 واتمن

19

کاغذ صافی 55 میلیمتری Slow

 

کد a292 برابر با شماره 5 یا 6 واتمن

20

کاغذ صافی 70 میلیمتری Slow

 

کد a292 برابر با شماره 5 یا 6 واتمن

21

کاغذ صافی 90 میلیمتری Slow

 

کد a292 برابر با شماره 5 یا 6 واتمن

22

کاغذ صافی 110 میلیمتری Slow

 

کد a292 برابر با شماره 5 یا 6 واتمن

23

کاغذ صافی 125 میلیمتری Slow

 

کد a292 برابر با شماره 5 یا 6 واتمن

24

کاغذ صافی 150 میلیمتری Slow

 

کد a292 برابر با شماره 5 یا 6 واتمن

25

کاغذ صافی 185 میلیمتری Slow