مقالات و توضیحات
آزمیران / انواع لام و لامل_الکترود

انواع لام و لامل_الکترود
1

لام هاواردسل جدید

2

لام هاواردسل قدیم

3

لام سدویک رافتر

4

لام مک مستر تک خانه

5

لام مک مستر دو خانه

6

لام نئوبار

7

لام نئوبار آینه دار

8

لام توما

9

لام ناجت

10

لام مدرج با دقت 01/0

11

لامل مدرج با دقت 1/0

12

لامل مشبک

13

الکترود PHمتر plastic

14

الکترود PHمتر plastic قابل تعویض

15

الکترود PHمتر Glass قابل تعویض

16

الکترود PH/ سنسور دما/ plastic

17

محلول PH4 100 میلی

18

محلول PH7 100 میلی

19

محلول PH10 100 میلی

20

محلول کالیبره 84 میکروزیمنس 250میلی

21

محلول کالیبره 1413 میکروزیمنس 50 میلی

22

محلول کالیبره 88/12 میکروزیمنس 250میلی

23

الکترود PHمتر plastic مارک فیشر آمریکا