مقالات و توضیحات
آزمیران / مواد شیمیایی 3

مواد شیمیایی 3

شرح sort downsort upحجم | سایز sort downsort upشماره کاتالوگ sort downsort upکمپانی sort downsort upقیمت | ریال sort downsort upMSDS sort downsort up sort downsort up
اسید استیک  گلاسیال2.5 littre100056مرک آلمان1.880.000datasheetcoa
اسید اسپارتیک100گرمی100126مرک آلمان1.990.000datasheetcoa
اسید اسکوربیک ( ویتامین سی ) ( آسکوربیل پالمیتات)2.5 kg500090مرک آلمان3.880.000datasheetcoa
اسید اوریک25 گرمی100817مرک آلمان1.080.000datasheetcoa
اسید اولئیک1 لیتری100471مرک آلمان2.080.000datasheetcoa
اسید اگزالیک  2آبه1 کیلویی100492مرک آلمان2.580.000datasheetcoa
اسید باربیتوریک100 گرمی800133مرک آلمان1.990.000datasheetcoa
اسید برومیدریک (هیدرو برومیک اسید )250 میلی18730فلوکا سویس2.200.000datasheetcoa
اسید بنزوئیک100 گرمی100136مرک آلمان1.190.000datasheetcoa
اسید بوریک1 کیلویی100165مرک آلمان1.767.000datasheetcoa
اسید تارتاریک1 کیلویی100802مرک آلمان2.890.000datasheetcoa
اسید ترفتالئیک100 گرمی800762مرک آلمان2.990.000datasheetcoa
اسید ترفتالدهید10 گرمی821075مرک آلمان2.790.000datasheetcoa
اسید تیوگلیکولیک1 لیتری822336مرک آلمان2.790.000datasheetcoa
اسید جیبرلیک5 گرمیG7645سیگما2.598.000datasheetcoa
اسید سالسیلیک1کیلوگرمی818731مرک آلمان2.830.000datasheetcoa
اسید سالیسیلیک1 کیلویی100631مرک آلمان3.180.000datasheetcoa
اسید سولفانیلیک100گرمی100686مرک آلمان948.000datasheetcoa
اسید سولفانیلیک1 کیلویی822338مرک آلمان2.760.000datasheetcoa
اسید سولفو سالسیلیک1 کیلویی800691مرک آلمان2.990.000datasheetcoa
اسید سولفوریک2.5 littre100731مرک آلمان1.770.000datasheetcoa
اسید سیتریک1 کیلویی100244مرک آلمان1.360.000datasheetcoa
اسید فتالیک1 کیلوییP39303سیگما آمریکا2.890.000datasheetcoa
اسید فسفریک2.5 littre100563مرک آلمان2.190.000datasheetcoa
اسید فسفو مولیبدیک100 گرمی100532مرک آلمان2.280.000datasheetcoa
اسید فلوریدریک2.5 littre100337مرک آلمان4.400.000datasheetcoa
اسید فورمیک2.5 littre100264مرک آلمان2.390.000datasheetcoa
اسید فولوئیک25 گرمی
کره1.480.000datasheetcoa
اسید فولیک5 گرمی103984مرک آلمان2.290.000datasheetcoa
اسید فیتیک25 گرمیP2852زیگما آمریکا2.590.000datasheetcoa
اسید لاکتیک2.5 littre100366مرک آلمان3.144.000datasheetcoa
اسید مالئیک1 کیلویی800380مرک المان2.120.000datasheetcoa
اسید متا اکریلیک1 لیتری800181مرک آلمان2.588.000datasheetcoa
اسید متا فسفریک100 گرمی100546مرک آلمان2.180.000datasheetcoa
اسید مولیبدیک1 کیلویی100400مرک آلمان3.600.000datasheetcoa
اسید نیتریک 100% دود کننده1 لیتری100450مرک آلمان8.990.000datasheetcoa
اسید نیتریک 65%2.5 littre100456مرک آلمان1.820.000datasheetcoa
اسید نیکوتینیک100 گرمی818714مرک المان1.730.000datasheetcoa
اسید هیدروکلریک (کلریدریک )2.5 littre100314مرک آلمان1.780.000datasheetcoa
اسید هیومیک10 گرمی53680سیگما آمریکا1.690.000datasheetcoa
اسید پرکلریک70%2.5 littre100519مرک آلمان7.890.000datasheetcoa
اسید پریودیک100 گرمی822288مرک آلمان2.890.000datasheetcoa
اسید پیکریک500 گرمی
هلند2.880.000datasheetcoa
اسید گلوتامیک250 گرمی100291مرک آلمان1.730.000datasheetcoa
اسید گلی اگزالیک یک آبه25 گرمی804107مرک آلمان2.280.000datasheetcoa
اسید گلیکولیک1لیتری104106مرک آلمان2.139.000datasheetcoa
ال - گلوتامین25گرمی100289مرک آلمان1.390.000datasheetcoa
ال آرابینوز25 گرمیA91906زیگما آمریکا2.598.000datasheetcoa
ال آرژنین100 گرمی101542مرک آلمان1.988.000datasheetcoa
ال آسپارژین مونو هیدرات100 گرمی101566مرک آلمان1.980.000datasheetcoa