مقالات و توضیحات
آزمیران / مواد شیمیایی 5

مواد شیمیایی 5

شرح sort downsort upحجم | سایز sort downsort upشماره کاتالوگ sort downsort upکمپانی sort downsort upقیمت | ریال sort downsort upMSDS sort downsort up sort downsort up
برموکروزول گرین25 گرم108121مرک آلمان4.980.000datasheetcoa
بروسین50گرمی818308مرک آلمان2.948.000datasheetcoa
بروسین سولفات25گرمی237868زیگما آمریکا2.340.000datasheetcoa
برومو بنزن250 میلی لیتری
پانراک اسپانیا1.988.000datasheetcoa
برومو تیمول بلو25 گرمی103026مرک آلمان3.380.000datasheetcoa
برومو کروزول رد5 گرمی105225مرک آلمان1.928.000datasheetcoa
بنزآلدئید2.5 littre801756مرک آلمان4.788.000datasheetcoa
بنزن2.5 littre101782مرک آلمان2.380.000datasheetcoa
بنزو تیوفن10 گرمی841538مرک آلمان3.270.000datasheetcoa
بنزوئیل پر اکساید250 گرمی801641مرک آلمان2.270.000datasheetcoa
بنزوفنون250 گرمی801801مرک آلمان1.549،000datasheetcoa
بنزیل الکل2.5 littre100981مرک آلمان3.350.000datasheetcoa
بنزیل بنزوات1لیتری818701مرک آلمان2.780.000datasheetcoa
بنزیل کلراید1 لیتری801809مرک آلمان2.590.000datasheetcoa
بنگال رز5 گرمی198250سیگما2.480.000datasheetcoa
بوتان تیول100 میلی لیتری801587مرک آلمان1.980.000datasheetcoa
بوتانل (بوتیل الکل )2.5 littre101990مرک آلمان2.739.000datasheetcoa
بوتانل 22.5 littre109630مرک آلمان2.290.000datasheetcoa
بوتانل12.5 littre100988مرک آلمان3.988.000datasheetcoa
بوتیل استات1 لیتری101974مرک آلمان898.000datasheetcoa
بوتیل هیدرواکسی آنیسول1کیلویی817023مرک آلمان15.430.000datasheetcoa
بوتیل هیدرواکسی تولوئن1کیلویی817074مرک آلمان3.180.000datasheetcoa
بی فنیل امید1 کیلویی820528مرک آلمان2.340.000datasheetcoa
بیسموت نیترات250 گرمی101878مرک آلمان1.990.000datasheetcoa
بیسموت پودر فلزی100 گرمی112400مرک آلمان2.280.000datasheetcoa
بیوتین100 میلی گرمیB4501Sigma USA1.780.000datasheetcoa
تایرون100 گرمی
فلوکا سویس5.530.000datasheetcoa
تترا اتیل اورتو سلیکات250 میلی لیتری800658مرک آلمان1.760.000datasheetcoa
تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید500 میلی لیتری109162مرک آلمان7.690.000datasheetcoa
تترا ان بوتیل امونیوم برماید1 کیلویی
مرک آلمان4.390.000datasheetcoa
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات100 گرمی818858مرک آلمان3.398.000datasheetcoa
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات25 گرمی118312مرک آلمان8.980.000datasheetcoa
تترا بوتیل تیتانات500 میلی لیتری
مرک آلمان5.680.000datasheetcoa
تترا فلورو بوریک اسید100 گرمیL14037آلفایسر آمریکا2.199.000datasheetcoa
تترا متیل آمونیوم هیدرواکساید250 میلی108124مرک آلمان3.980.000datasheetcoa
تترا متیل بنزیدین1 لیتری108622مرک آلمان2.788.000datasheetcoa
تترا هیدروفوران2.5 littre108114مرک آلمان3.380.000datasheetcoa
تترا کلرو اوریک اسید سه آبه1 گرمی101582مرک آلمان15.630.000datasheetcoa
تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمالآمپول109928مرک آلمان1.280.000datasheetcoa
تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمالآمپول109950مرک آلمان768.000datasheetcoa
تترازول تیو سیانات آمونیوم 1/0 نرمالآمپول109900مرک آلمان1.280.000datasheetcoa
تترازول سدیم کلراید 0.1 نرمالآمپول109945مرک آلمان1.498.000datasheetcoa
تتراکلرید کربن2.5 littre102222مرک آلمان4.880.000datasheetcoa
ترایتون X1001 لیتری108603مرک آلمان3.980.000datasheetcoa
تری اتانول آمین آزمایشگاهی  با خلوص 99.9%2.5 لیتری
ساخت چین3.925.000datasheetcoa
تری اتواکسی وینیل سیلان100 میلی لیتری808276مرک آلمان3.330.000datasheetcoa
تری اتیل آمین500 میلی لیتری808352مرک آلمان1.380.000datasheetcoa
تری اتیل آمین1 لیتری
کم لب بلژیک CHEMLAB1.390.000datasheetcoa
تری اتیل آمین هیدروکلراید250 گرمی821135مرک آلمان2.588.000datasheetcoa
تری اتیل سیترات500 میلی800251مرک آلمان2.760.000datasheetcoa