مقالات و توضیحات
آزمیران / مواد شیمیایی 7

مواد شیمیایی 7

شرح sort downsort upحجم | سایز sort downsort upشماره کاتالوگ sort downsort upکمپانی sort downsort upقیمت | ریال sort downsort upMSDS sort downsort up sort downsort up
روی سولفات 7 آبه1 کیلویی108883مرک آلمان1.668.000datasheetcoa
روی نیترات1 کیلویی108833مرک آلمان3.188.000datasheetcoa
روی یدید25 گرمی108828مرک آلمان1.940.000datasheetcoa
زایلازین5 میلی
ساینس لب آمریکا2.108.000datasheetcoa
زایلن سیانول5 گرمی110590مرک آلمان3.618.000datasheetcoa
زیر کونیوم دی اکساید100 گرمی
اکروس آمریکا2.930.000datasheetcoa
زیرکونیوم کلراید250 گرمی808913مرک آلمان2.788.000datasheetcoa
سافرانین25 گرمی115948مرک آلمان1.940.000datasheetcoa
ساکاروز1 کیلویی107651مرک آلمان1.598.000datasheetcoa
ستاولن100 گرمی
مرک آلمان2.588.000datasheetcoa
ستیل الکل1 کیلویی818704مرک آلمان1.998.000datasheetcoa
ستیل تری متیل آمونیوم برماید100 گرمی102342مرک آلمان2.588.000datasheetcoa
سدیم ارسنات100 گرمی
BDH2.588.000datasheetcoa
سدیم ارسنیت1 لیتر106277مرک آلمان2.330.000datasheetcoa
سدیم ازاید100 گرمی106688مرک آلمان2.588.000datasheetcoa
سدیم استات500گرم106267مرک آلمان998.000datasheetcoa
سدیم برماید1 کیلویی106360مرک آلمان2.330.000datasheetcoa
سدیم بنزوات25 کیلویی106290مرک آلمان29.549.000datasheetcoa
سدیم بوروهیدرید100 گرم818823مرک آلمان3.989.000datasheetcoa
سدیم بی کربنات500گرمی106323مرک آلمان998.000datasheetcoa
سدیم تترابورات 10 ابه1 کیلویی106303مرک آلمان1.760.000datasheetcoa
سدیم تیو سولفات500 گرمی106512مرک آلمان1.760.000datasheetcoa
سدیم دودسیل بنزن سولفونات500گرمی
ساخت هند2.460.000datasheetcoa
سدیم دودسیل سولفات1 کیلویی817034مرک آلمان2.080.000datasheetcoa
سدیم دی تیونیت (سدیم هیدرو سولفیت )500 گرمی106507مرک آلمان1.998.000datasheetcoa
سدیم دی هیدروژن فسفات1 کیلویی106345مرک آلمان1.269.000datasheetcoa
سدیم دی کرومات1 کیلویی106336مرک آلمان2.598.000datasheetcoa
سدیم سلنیت پنج آبه25 گرمی106607مرک آلمان2.120.000datasheetcoa
سدیم سولفات  10 آبه1 کیلویی822286مرک آلمان2.080.000datasheetcoa
سدیم سولفیت1 کیلویی106652مرک آلمان1.260.000datasheetcoa
سدیم سولفید1 کیلویی
اکروس آمریکا3.239.000datasheetcoa
سدیم سیانید1 کیلویی106437مرک آلمان2.660.000datasheetcoa
سدیم فلوراید250 گرمی106441مرک آلمان1.680.000datasheetcoa
سدیم لاکتات 50%2.5 littre106522مرک آلمان2.980.000datasheetcoa
سدیم متا پریدات50 گرمی106597مرک آلمان1.998.000datasheetcoa
سدیم مولیبدات 2 آبه250 گرمی106521Merck4.380.000datasheetcoa
سدیم نیترات1 کیلویی106535Merck1.598.000datasheetcoa
سدیم هیدروکسید (سود)1 کیلویی106482مرک آلمان999.000datasheetcoa
سدیم هیدرید100 گرمی814552مرک آلمان2.290.000datasheetcoa
سدیم پتاسیم تارتارات ( نمک راشل)500 گرمی108087مرک آلمان1.398.000datasheetcoa
سدیم پتاسیم کربنات500 گرمی106683Merck1.690.000datasheetcoa
سدیم پراکسید100 گرمی106563مرک آلمان2.998.000datasheetcoa
سدیم پرسولفات1 کیلویی106609مرک آلمان2.144.000datasheetcoa
سدیم پیرو فسفات500گرمی106591مرک آلمان2.144.000datasheetcoa
سدیم کربنات1 کیلویی106398مرک آلمان1.599.000datasheetcoa
سدیم کلراید5 کیلویی106400مرک آلمان2.788.000datasheetcoa
سدیم کلراید1 کیلویی106404مرک آلمان1.185.000datasheetcoa
سدیم کلراید (نمک طعام )1 کیلویی106404مرک آلمان988.000datasheetcoa
سدیم گلوکونات1کیلویی817054مرک آلمان2.290.000datasheetcoa
سدیم یدید250 گرمی106523مرک آلمان4.380.000datasheetcoa