مقالات و توضیحات
آزمیران / مواد شیمیایی 10

مواد شیمیایی 10

شرح sort downsort upحجم | سایز sort downsort upشماره کاتالوگ sort downsort upکمپانی sort downsort upقیمت | ریال sort downsort upMSDS sort downsort up sort downsort up
منیزیم کلراید250 گرمی105833مرک آلمان1.170.000datasheetcoa
موراکسید ( ملح مرده )25 گرمی106161مرک آلمان3.170.000datasheetcoa
مورین5 گرمی106098مرک آلمان2.580.000datasheetcoa
مونو کلسیم فسفا ت500 گرمی102203مرک آلمان1.190.000datasheetcoa
نسلر A500 میلی109011مرک آلمان2.580.000datasheetcoa
نفتالین1 کیلو106200مرک آلمان2.298.000datasheetcoa
نفتالین استیک اسید25 گرمی
سیگما1.890.000datasheetcoa
نیتروبنزن 99%1 لیتری806770مرک آلمان1.999.000datasheetcoa
نین هیدرین10 گرمی
ریدل آلمان1.655.000datasheetcoa
نیکل250 گرمی112277مرک آلمان3.497.000datasheetcoa
نیکل II نیترات1 کیلویی106721مرک آلمان3.448.000datasheetcoa
نیکل II نیترات250 گرمی106721مرک آلمان1.980.000datasheetcoa
نیکل اکسید100 گرمی637130Aldrich USA1.880.000datasheetcoa
نیکوتینیک اسید100 گرمی818714مرک آلمان1.599.000datasheetcoa
هماتوکسیلین25 گرمی115938مرک آلمان2.780.000datasheetcoa
هماتوکسیلین مایع2.5 littre105174مرک آلمان2.790.000datasheetcoa
هپارین1 ویال
سیگما آمریکا2.188.000datasheetcoa
هگزا متیلن تترامین100گرمی818712مرک آلمان860.000datasheetcoa
هگزا کلرو پلاتینیک اسید1 گرمی807340مرک آلمان2.880.000datasheetcoa
هگزامین (متنامین ) Methenamine500 گرمی104343مرک آلمان1.999.000datasheetcoa
هگزانول1 لیتری804393مرک آلمان2.190.000datasheetcoa
هیامین1 لیتری115480مرک آلمان1.999.000datasheetcoa
هیدرازین دی کلراید (هیدرو کلراید)100 گرمی104601مرک آلمان999.000datasheetcoa
هیدرازین سولفات100 گرمی104603مرک آلمان999.000datasheetcoa
هیدرازین سولفات100 گرمی104603مرک آلمان1.144.000datasheetcoa
هیدرازین هیدرواکساید1 لیتر804608مرک آلمان3.994.000datasheetcoa
هیدرواکسی اتیل سلولز500گرمی822068مرک آلمان2.690.000datasheetcoa
هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز100 گرمی
آلدریچ آمریکا2.190.000datasheetcoa
هیدرواکسی کینولین50 گرمی107098مرک آلمان1.589.000datasheetcoa
هیدرواکسی کینولین سولفات مونو هیدرات100 گرمی814528مرک آلمان2.190.000datasheetcoa
هیدروکسیل امین هیدروکلراید250 گرمی104616مرک آلمان2.690.000datasheetcoa
هیدروکینون250 گرمی822333مرک آلمان1.230.000datasheetcoa
هیستیدین25 گرمی
ریدل آلمان1.144.000datasheetcoa
وانادیوم اکسی استیل استانات50 گرمی
فلوکا سوئیس6.290.000datasheetcoa
پارا تولوئیدین250 گرمی808315مرک آلمان2.298.000datasheetcoa
پارا تولوئیدین250 گرمی808315مرک آلمان2.298.000datasheetcoa
پارافین2.5 littre107160مرک آلمان2.190.000datasheetcoa
پارانیتروآنیلین250گرمی822292مرک آلمان2.120.000datasheetcoa
پالادیوم استات1 گرمی818056مرک آلمان4.890.000datasheetcoa
پالادیوم نیترات1 گرمی814573مرک آلمان4.590.000datasheetcoa
پالادیوم کلراید1 گرمی807110مرک آلمان3.440.000datasheetcoa
پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات250 گرمی108092مرک آلمان2.297.000datasheetcoa
پتاسیم برماید500 گرمی104905مرک آلمان2.440.000datasheetcoa
پتاسیم بروماید500 گرمی104905مرک آلمان2.469.000datasheetcoa
پتاسیم تلوریت100 گرمی105164مرک آلمان4.690.000datasheetcoa
پتاسیم تیو سولفات100 گرمی
سیگما آمریکا3.390.000datasheetcoa
پتاسیم تیوسیانات1 کیلویی105125مرک آلمان2.180.000datasheetcoa
پتاسیم دی هیدروژن فسفات250 گرمی104873مرک آلمان1.790.000datasheetcoa
پتاسیم دی کرومات1 کیلویی104862مرک آلمان5.690.000datasheetcoa
پتاسیم سولفات1کیلویی105151مرک آلمان1.758.000datasheetcoa