مقالات و توضیحات
آزمیران / مواد شیمیایی 12

مواد شیمیایی 12

شرح sort downsort upحجم | سایز sort downsort upشماره کاتالوگ sort downsort upکمپانی sort downsort upقیمت | ریال sort downsort upMSDS sort downsort up sort downsort up
کارل فیشر1 لیتری188005مرک آلمان4.690.000datasheetcoa
کازئین1 کیلویی102241مرک آلمان2.108.000datasheetcoa
کاغذ تست  0-14 پی هاش100 tests109535مرک آلمان330.000datasheetcoa
کالکن کربوکسیلیک اسید25 گرمی104595مرک آلمان2.690.000datasheetcoa
کانادا بالزام100 میلی لیتری
فلوکا سویس2.190.000datasheetcoa
کبالت 2 کلراید100 گرمی102539مرک آلمان2.888.000datasheetcoa
کبالت II نیترات 6 آبه100 گرمی102536مرک آلمان1.999.000datasheetcoa
کبالت اکساید یا کبالت سیاه50 گرمی102544مرک آلمان1.980.000datasheetcoa
کتامین1 گرمی
زیگما آمریکا2.380.000datasheetcoa
کربن تترا کلراید2.5 لیتری102222مرک آلمان4.800.000datasheetcoa
کربن دی سولفید1 لیتری102214مرک آلمان3.899.000datasheetcoa
کروم تری اکساید1 کیلویی102483مرک آلمان2.480.000datasheetcoa
کرومیوم 3 کلراید1کیلویی102487مرک آلمان3.290.000datasheetcoa
کرومیوم نیترات250 گرمی102481مرک آلمان3.198.000datasheetcoa
کریستال ویولت25 گرمی101408مرک آلمان1.768.000datasheetcoa
کلرامین T سه آبه250 گرمی818705مرک آلمان1.780.000datasheetcoa
کلرو بنزن1 لیتری801791مرک آلمان1.489.000datasheetcoa
کلروفرم2.5 littre102445مرک آلمان1.780.000datasheetcoa
کلروفرم  دوتره25 میلی لیتری102450مرک آلمان5.440.000datasheetcoa
کلسترول100گرمی103672مرک آلمان2.370.000datasheetcoa
کلسیم استات500گرم109325مرک آلمان1.988.000datasheetcoa
کلسیم اکساید500 گرمی102106مرک آلمان1.140.000datasheetcoa
کلسیم سولفات دو آبه500 گرمی102161مرک آلمان1.489.000datasheetcoa
کلسیم فلزی (گرانول ) 2-6میلیمتر سایز ذرات100 گرمی102053مرک آلمان2.480.000datasheetcoa
کلسیم کربنات250گرمی102066مرک آلمان880.000datasheetcoa
کلسیم کلراید1 کیلویی102382مرک آلمان2.298.000datasheetcoa
کلسیم کلرید1 کیلویی102069مرک آلمان2.145.000datasheetcoa
کلشیسین1 گرمیC9754سیگما آمریکا1.780.000datasheetcoa
کنگو رد25 گرمی101340مرک آلمان1.118.000datasheetcoa
کواکس (پارا دی متیل آمینو بنزالدئید)100 گرمی803057مرک آلمان1.458.000datasheetcoa
کوماسی بریلیانت بلو G25 گرمی
BDH انگلستان3.190.000datasheetcoa
کوپر ( مس ) پودر250 گرمی102703مرک آلمان2.169.000datasheetcoa
کوپر (مس ) اکسید100گرمی102766مرک آلمان1.690.000datasheetcoa
کوپر (مس ) فویل قطر 0.1 میلی متر250 گرمی102700مرک آلمان3.290.000datasheetcoa
کوپر (مس2 ) کلرید1 کیلویی102738مرک آلمان2.368.000datasheetcoa
کوپر(مس) سولفات250 گرم102787مرک آلمان1.690.000datasheetcoa
کینولین1 لیتریمرک آلمان8024073.188.000datasheetcoa
کیومین هیدرو پروکساید250 میلی لیتری820502مرک آلمان3.190.000datasheetcoa
گریس سیلیکون انگلستان امبرسیل 4000 عایق صوتی و حرارتی ، مناسب جهت آب بندی وسایل شیشه ای100 گرمیامبرسیل 4000انگلستان918،000datasheetcoa
گزیلن (زایلن )2.5 littre108681مرک آلمان4.680.000datasheetcoa
گزیلن اورنج5 گرمی108677مرک آلمان4.080.000datasheetcoa
گلایسین25 کیلویی500190مرک آلمان22.0000.000datasheetcoa
گلایسین100 گرمی
زیگما آمریکا2.180.000datasheetcoa
گلوبولین5 گرمی
زیگما آمریکا2.498.000datasheetcoa
گلوکز (دکستروز )1 کیلویی108346مرک آلمان1.950.000datasheetcoa
گلیسیرین2.5 littre104093مرک آلمان4.680.000datasheetcoa
گلیسیرین تری استات1لیتری103000مرک آلمان3.380.000datasheetcoa
گیمسا100 گرمی109203مرک آلمان3.680.000datasheetcoa
ید ( آیوداین)100 گرمی104761مرک آلمان1.990.000datasheetcoa
یوتریوم نیترات  شش آبه25گرمی112516Merck4.890.000datasheetcoa