مقالات و توضیحات
آزمیران / دستگاههای آزمایشگاهی 3

دستگاههای آزمایشگاهی 3

نام کالا sort downsort upرنج / دقت sort downsort upمدل sort downsort upکمپانی sort downsort upقیمت | ریال sort downsort upبروشور sort downsort up
کلر سنج پرتابل
3 in 1 AL250Aqualytic48.980.000datasheet
کلر سنج پرتابل ضد آب0-2.5 mg/l93701HANNA ایتالیا13.870.000datasheet
کلر سنج پرتابل مدل قابلیت اندازه گیری کلر آزاد و کلر محلول   دقت 0.010-3.5 mg/lCL-2006لوترون تایوان21.880.000datasheet
کنداکتیومتر پرتابل با کیف ، پروب  و محلول کالیبراسیون
CD-4303LUTRON7.980.000datasheet
کنداکتیویتی متر (هدایت سنج)   پرتابل0.0 to 200 uS and 0 to 200 uSAL20CONDAqualytic39.890.000datasheet
کنداکتیویتی متر (هدایت سنج)  پرتابل
HI 8633HANNA ایتالیا24.490.000datasheet
کنداکتیویتی متر (هدایت سنج) رومیزی
inolab 720WTW72.400.000datasheet
کنداکتیویتی متر قلمی20 mS and 2000 uSPCD-431لوترون تایوان5.890.000datasheet
کنداکتیویتی متر پرتابل به همراه پروب و سایر متعلقات
Inolab 7110WTW68.980.000datasheet
کنداکتیویتی متر پرتابل به همراه پروب و متعلقات
3110 condWTW46.400.000datasheet