مقالات و توضیحات
آزمیران / قیمت محصولات شیماز

قیمت محصولات شیماز

کد / نام محصول
فور(آون)

فور(آون) ساده  

5,700,000 فور 55 لیتری ساده محفظه آلومینیوم/SHF 55 AL

6,500,000 فور55لیتری ساده محفظه استیل/SHF 55 ST

4,500,000 فور35لیتری ساده محفظه آلومینیوم/SHF 35 AL

5,000,000 فور35 لیتری ساده محفظه استیل/SHF 35 ST

4,300,000 فور22لیتری ساده محفظه آلومینیوم/SHF 22 AL

4,500,000 فور22لیتری ساده محفظه استیل/SHF 22 ST

فور(آون) دیجیتال  

6,400,000 فور55لیتری دیجیتال محفظه آلومینیوم/SHFD 55 AL

7,200,000 فور55لیتری دیجیتال محفظه استیل/SHFD 55 ST

فور(آون) هوشمند  

7,200,000 فور55لیتری هوشمند محفظه آلومینیوم/SHFH 55 AL

8,000,000 فور55لیتری هوشمند محفظه استیل/SHFH 55 ST

6,000,000 فور35لیتری هوشمندمحفظه آلومینیوم/SHFH 35 AL

6,500,000 فور35لیتری هوشمند محفظه استیل/SHFH 35 ST

5,800,000 فور22لیتری هوشمندمحفظه آلومینیوم/SHFH 22 AL

6,000,000 فور22لیتری هوشمندمحفظه استیل/SHFH 22 ST

فور(آون)هوشمندفن دار  

9,500,000 فور55لیتری هوشمندفن دارمحفظه آلومینیوم/SHFHF 55 AL

10,000,000 فور55لیتری هوشمندفن دارمحفظه استیل/SHFHF 55 ST

12,000,000 فور100لیتری هوشمندفن دارمحفظه آلومینیوم/SHFHF 100 AL

14,000,000 فور100لیتری هوشمندفن دارمحفظه استیل/SHFHF 100 ST

14,000,000 فور140لیتری هوشمندفن دارمحفظه آلومینیوم/SHFHF 140 AL

17,000,000 فور140لیتری هوشمندفن دارمحفظه استیل/SHFHF 140 ST

17,000,000 فور200لیتری هوشمندفن دارمحفظه آلومینیوم/SHFHF 200 AL

19,500,000 فور200لیتری هوشمندفن دارمحفظه استیل/SHFHF 200 ST

انکوباتور

انکوباتور دیجیتال  

7,000,000 انکوباتور55لیتری دیجیتال محفظه آلومینیوم یکدرب/SHI1 55 AL

8,000,000 انکوباتور55لیتری دیجیتال محفظه استیل یکدرب/SHI1 55 ST

7,500,000 انکوباتور55 لیتری دیجیتال محفظه آلومینیوم دودرب/SHI2 55 AL

8,500,000 انکوباتور55لیتری دیجیتال محفظه استیل دودرب/SHI2 55 ST

انکوباتور هوشمند  

8,000,000 انکوباتور55لیتری هوشمند محفظه آلومینیوم یکدرب/SHIH1 55 AL

9,000,000 انکوباتور55لیتری هوشمند محفظه استیل یکدرب/SHIH1 55 ST

8,500,000 انکوباتور55لیتری هوشمند محفظه آلومینیوم دودرب/SHIH2 55 AL

9,500,000 انکوباتور55لیتری هوشمند محفظه استیل دودرب/SHIH2 55 ST

12,500,000 انکوباتور100لیتری هوشمند محفظه آلومینیوم/SHIH 100 AL

14,500,000 انکوباتور100لیتری هوشمند محفظه استیل/SHIH 100 ST

انکوباتور یخچالدار  

13,000,000 انکوباتوریخچالدارمحفظه آلومینیوم/SHCI 55 AL

15,000,000 انکوباتوریخچالدارمحفظه استیل/SHCI 55 ST

20,000,000 انکوباتوریخچالدارتمام استیل/SHCI 55 FST

17,000,000 انکوباتوریخچالدار15- درجه/+SHCI 55 AL

آب مقطر گیری

یکبارتقطیر  

5,000,000 آب مقطرگیری3لیتردرساعت تمام استیل/SHWD 3

4,200,000 آب مقطرگیری3لیتردرساعت کندانسور شیشه ای/SHWDG 3

دوبارتقطیر  

26,000,000 آب مقطرگیری3لیتردرساعت/SHWD2 3

دیونایزر  

5,500,000 دیونایزر10لیتردرساعت/SHDI 10

بن ماری

بن ماری درب شیبدار  

8,500,000 بن ماری سرولوژی15لیتری/SHWB 15

9,500,000 بن ماری سرولوژی15لیتری بادرب حلقوی/SHWB+ 15

11,500,000 بن ماری سرولوژی25لیتری /SHWB 25

7,000,000 بن ماری جوش15لیتری ترموستاتیک/SHWBT 15

8,000,000 بن ماری جوش15لیتری ترموستاتیک بادرب حلقوی/SHWBT+ 15

بن ماری درب حلقوی  

2,500,000 بن ماری جوش2خانه ترموستاتیک/SHWBT 4

3,200,000 بن ماری جوش4خانه ترموستاتیک/SHWBT 5

3,900,000 بن ماری جوش6خانه ترموستاتیک/SHWBT 6

4,600,000 بن ماری جوش8خانه ترموستاتیک/SHWBT 12

4,400,000 بن ماری جوش8خانه ساده/SHWBS 12

هود آزمایشگاهی

هود ارتفاع بلند  

14,000,000 هود آزمایشگاهی210*60*80/SHHOOD 80 H

15,000,000 هود آزمایشگاهی210*70*100/SHHOOD 100 H

16,500,000 هود آزمایشگاهی210*70*120/SHHOOD 120 H

هود ارتفاع کوتاه  

12,500,000 هود آزمایشگاهی180*60*80/SHHOOD 80 L

14,000,000 هود آزمایشگاهی180*70*100/SHHOOD 100 L

15,000,000 هود آزمایشگاهی180*70*120/SHHOOD 120 L

کوره الکتریکی

کوره الکتریکی 1100 درجه  

7,000,000 کوره الکتریکی2.5 لیتری/SHFU 2.5

8,000,000 کوره الکتریکی3 لیتری/SHFU3

12,500,000 کوره الکتریکی5 لیتری/SHFU5

15,000,000 کوره الکتریکی7.5 لیتری/SHFU7.5

کوره الکتریکی 1500 درجه  

90,000,000 کوره الکتریکی3 لیتری/SHF+H3

110,000,000 کوره الکتریکی7.5 لیتری/SHF+H7.5

سایر دستگاهها

اتوکلاو  

24,900,000 اتوکلاو25 لیتری دیجیتال/REOT25

39,800,000 اتوکلاو50 لیتری دیجیتال/REOT50

41,400,000 اتوکلاو75 لیتری دیجیتال/REOT75

پ هاش متر  

5,800,000 پ هاش متر zag/ZAGPH

5,500,000 پ هاش متر sat/SATPH

شیکر الک  

9,500,000 شیکر الک لرزشی/SHSHR

کلنی کانتر  

2,700,000 کلنی کانتر معمولی/SACC

2,900,000 کلنی کانتر حافظه دار/FACC

هات پلیت  

2,200,000 هات پلیت مگنت/SHHPS

4,500,000 هات پلیت صفحه مستطیل/SHHP