مقالات و توضیحات
آزمیران / قیمت اسپکت

قیمت اسپکت

S-1000 (S-1000) VIS Spectrophotometer, 110V
S-1000 VIS Spectrophotometer, 110V
Our Price: $730.80


S-1000 VIS Spectrophotometer, 110V
S-1000 by Unico
S-1100 VIS Spectrophotometer, 110V
S-1100 VIS Spectrophotometer, 110V
Our Price: $877.80


S-1100 VIS Spectrophotometer, 110V
S-1100 by Unico
S-1200 VIS Spectrophotometer, 110V
S-1200 VIS Spectrophotometer, 110V
Our Price: $1,234.80


S-1200 VIS Spectrophotometer, 110V
S-1200 by Unico
SQ2802 UV/VIS Spectrophotometer, 110V-220V
SQ2802 UV/VIS Spectrophotometer, 110V-220V
Our Price: $5,519.15


SQ2802 UV/VIS Spectrophotometer, 110V-220V
SQ2802 by Unico
UNICO S2150 Series Spectrophotometer
UNICO S2150 Series Spectrophotometer
Our Price: $3,150.00


UNICO S2150 Series Spectrophotometer
S2150 by Unico