مقالات و توضیحات
آزمیران / ارلن مایر پیرکس

ارلن مایر پیرکسلیست موجودی شیشه آلات پیرکس انگلستان
1. ارلن 25 میلی
2. ارلن 50 میلی
3. ارلن 100 میلی
4. ارلن 250 میلی
5. ارلن 500 میلی
6. ارلن 1000 میلی
7. ارلن 2000 میلی
8. ارلن 5000 میلی

نماینده انحصاری محصولات پیرکس انگلستان شرکت طب شهر