مقالات و توضیحات
آزمیران / محصولات مجللی

محصولات مجللی

عرضه و فروش کلیه موادشیمیایی تولید داخل از جمله دکتر مجللی با قیمت مصوب .
دفتر فروش : 55435546-55435549

1-بوتانول .
2-پروپانول
آب اکسیژنه 35%
آب ژاول
آمونیوم کلراید
اتیل استات
اتیلن گلایکول
اسید استیک 100% GR
اسید استیک 99.5%
اسید سیتریک
اسید سولفوریک 95%-98% P.A
اسید سولفوریک 95%-98% USP .
اسید فسفریک 85%
اسید نیتریک 65%
اسید کلریدریک 32%
اسید کلریدریک 37%
استون
استن
ان - هگزان
پارافین جامد گرانول
پارافین مایع
پتاسیم پرمنگنات
پتاسیم دی کرمات
پتاسیم هیدروکساید
پترولیوم اتر C 40-60
پروپیلن گلایکول
تری سدیم سیترات
تولوئن
دی کلرومتان
زایلین - مخلوط ایزومرها
سدیم استات
سدیم سولفات خشک
سدیم لوریل سولفات
سدیم هیدروژن کربنات
سدیم هیدروکساید پرک
سدیم هیدروکساید گرانول USP
سدیم کربنات
سدیم کلراید
فرمالین 37%
فنل
گیلیسیرین
متانول GR
متانول USP
محلول آمونیاک 25%
موم پاتوبیولوژی
نشاسته
کلروفرم
کلسیم کربنات
کلسیم کلراید