مقالات و توضیحات
آزمیران / وارد کننده مرک آلمان

وارد کننده مرک آلمان

لیست محیط کشت
محیط کشت آگار
محیط کشت آسپارژین براث
محیط کشت آزاید دکستروز براث
محیط کشت ATP Agar
محیط کشت ATP Broth
محیط کشت اسید براث
محیط کشت آمیز ترانسپورت
محیط کشت B12
محیط کشت B12 کالچر آگار
محیط کشت B12 اینوکالوم براث
محیط کشت باسیلیوس سیریوس آگار
محیط کشت بیرد پارکر آگار
محیط کشت بیف اکستراکت پودر
محیط کشت بیف اکستراکت آگار
محیط کشت بایل اسکولین آگار
محیط کشت بیسموت سولفیت آگار
محیط کشت بلاد آگار
محیط کشت برین هارت اینفیوژن آگار
محیط کشت برین هارت اینفیوژن براث
محیط کشت بریلیانت گرین آگار مودیفاید
محیط کشت بریلیانت گرین بایل براث
محیط کشت بروسلا آگار
محیط کشت بروسلا براث
محیط کشت بافرد پپتون واتر ل
محیط کشت برومو کروزول پارپل آزاید براث
محیط کشت C.Perfingens Sporulation Broth
محیط کشت کامپیلو باکتر آگار
محیط کشت کری بلیر مدیوم
محیط کشت سیتریماید آگار
محیط کشت چاپمن استون آگار
محیط کشت کلرامفنیکل یست گلوکز آگار
محیط کشت Clostridium Difficile Agar Base
محیط کشت کالومبیا بلاد آگار
محیط کشت کوکد میت
محیط کشت کورن میل آگار
محیط کشت Czapekdox Agar
محیط کشت C.L.E.D Agar
محیط کشت Dnase Test Agar
محیط کشت دیوکسی کولات آگار
محیط کشت دیوکسی کولات لاکتوز
محیط کشت دیوکسی کولات سیترات آگار
محیط کشت دکستروز آگار
محیط کشت DTM Medium
محیط کشت دکستروز تریپتون براث
محیط کشت ای سی براث
محیط کشت EMB Agar
محیط کشت اندو آگار
محیط کشت Eugonic LT
فلوید تیو گلی کولات مدیوم
ژلاتین باکتریولوژیکال
ژیولیتی کانتونی براث
هکتون اینتریک آگار
KF Streptococcal Agar
کلینگر آیرون آگار
لاکتوز براث فلوید
لاکتو باسیلوس MRS Agar 500
لاکتو باسیلوس MRS Broth
لوری سولفات براث
لیستریا سلکتیو آگار
لیتموس میلک
لیور براث
لایزین دی کربوکسیلاز براث
لایزین آیرون آگار
لوفلر سرم مدیوم
لوانشتاین جانسون مدیوم
لایزین مدیوم
لوریا برتانی براث
71- LB Broth
لیور براث
MR-VP Agar
مک کانکی آگار
مک کانکی براث
مالاشیت گرین براث
مالونات براث
مالت آگار
مالت اکسترکت آگار
مالت اکسترکت پودر
مانیتول سالت آگار
مولر هینتون آگار
مولر هینتون براث
M17 Agar Base
M17 broth
میلک آگار
نیترات براث
نوترینت آگار
نوترینت براث
NNN Modified 100
OF Base Medium
اورنج سرم آگار
Oat Meal Agar
PSE Agar
PA Broth
پپتون باکتریولوژیکال
پپتون واتر
فنل رد آگار بیس
فنل رد براث بیس
Phenylanine Agar
پلیت کانت آگار
پتیتو دکستروز آگار
PPLO Broth
PPLO Agar
سودوموناس آگار اف
سودوموناس آگار پی
پروتئوز پپتون
PE2 Medium
Ringer Salt Solution Powder
محیط کشت Eugonic LT Broth
محیط کشت RVS Medium
محیط کشت رز بنگال آگار
محیط کشت Reinforced Clostridial Agar
محیط کشت SIM Medium
محیط کشت SPS Agar
محیط کشت SS Agar
محیط کشت اسکیم میلک آگار
محیط کشت سابرود دکستروز اگار
محیط کشت سابرود مدیوم فلوید براث
محیط کشت سلنیت اف براث
محیط کشت سلنیت سیستئین براث
محیط کشت سیمون سیترات آگار
محیط کشت استارچ آگار
محیط کشت Skim Milk PCA
محیط کشت TCBS Agar
محیط کشت تترا تیونات براث
محیط کشت تمیتو جویس آگار
محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار
محیط کشت تریپتون
محیط کشت تریپتون واتر
محیط کشت تریپتون سویا آگار
محیط کشت تریپتون سویا براث
محیط کشت اوره آگار
محیط کشت اوره براث
محیط کشت ویولت رد بایل آگار
محیط کشت ویولت رد بایل گلوکز آگار ل
محیط کشت XLD Agar
محیط کشت Yersinia Selective Agar Base
محیط کشت یست اکستراکت پودر باکتریولوجیکال
محیط کشت بیرد پارکر اگار
محیط کشت VRBD Agarویولت رد بایل دکستروز آگار
محیط کشت YGC Agarیست اکسترکت کلرامفنیکل آگار
محیط کشت پلیت کانت آگار (PCA)
محیط کشت بیرد EC Broth
محیط کشت SPS
محیط کشت BG Agar
محیط کشت راپاپورت مدیوم
محیط کشت پپتون واتر بافر دار
محیط کشت L.S.Bلوریل سولفات 110266
محیط کشت لایزین آیرون اگار
محیط کشت MRS Agar
قرص رینگر
محیط کشت ژیولیتی کانتونی براث
محیط کشت Selenit Broth، سلنیت براث
محیط کشت SIM agar
محیط کشت Simmon Citrat agar،سیمون سیترات آگار
محیط کشت TSI agar، تریپل شوگر ایرون آگار
محیط کشت Urea broth، اوره براث
محیط کشت اوره آگار بسته 108492
محیط کشت XLD agar
محیط کشت تیو گلیکولات
محیط کشت Nutrient agar،نوترینت آگار 105450
محیط کشت مانیتول سالت آگار 105404
محیط کشت حرکت MRVP 105712 بسته
محیط کشت BGA بریلیانت گرین آگار 107232
محیط کشت BGBG Agar بریلیانت گرین بایل گلوکز آگار 105454