مقالات و توضیحات
آزمیران / آب مقطرگیری

آب مقطرگیری

آب مقطر گیری ایرانی


دستگاههای ایرانی
980,000 تومان

 


آب مقطرگیری سه و شش لیتر در ساعت (یکبار و دوبار تقطیر) ساخت ایران
آب مقطرگیری سه و شش لیتر در ساعت (یکبار و دوبار تقطیر)
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


آب مقطرگیری دوازده لیتر در ساعت برقی ساخت ایران
آب مقطرگیری دوازده لیتر در ساعت برقی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


آب مقطرگیری 4 و 6 لیتری Water Distillation Apparatus
آب مقطر گیری وسیله برای بدست آوردن آب خالص میباشدمورد استفاده در کلیه آزمایشگاهها
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


دستگاههای ایرانی
0 تومانآب مقطرگیریهای خارجی

 


آب مقطرگیری 4 لیتر در ساعت دوبار تقطیر مدل 2104 ساخت شرکت GFL آلمان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
GFL
26,500,000 تومان

 


GFL
0 تومان


 


دستگاه ها
3,900,000 تومان


آب مقطر گیری های دو بار تقطیر محصول کمپانی Fistreem انگلستان
آب مقطر گیری های دو بار تقطیر محصول کمپانی Fistreem انگلستان
دستگاه ها
0 تومان


 


دستگاه ها
0 تومان