مقالات و توضیحات
آزمیران / دکتر مجللی

دکتر مجللی


ان هگزان extra pure ساخت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
50,000 تومان

 


آب اکسیژنه 35% extra pure ساخت شرکت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
30,000 تومان

 


فرمالین 37% extra pure ساخت لابراتوارهای دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
20,000 تومان

 


اتیل استات extra pure ساخت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
42,000 تومان

 


2-پروپانول extra pure ساخت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
46,000 تومان

 


1بوتانول USP ساخت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
12,000 تومان

 


پترولیوم اتر °60-40 extra pure ساخت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
48,000 تومان

 


دی کلرومتان extra pure ساخت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
40,000 تومان

 


گزیلول (زایلین) 20 لیتری ساخت دکتر مجللی هر بشکه
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
345,000 تومان

 


اسید فسفریک 85% extra pure ساخت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
48,000 تومان

 


اسید نیتریک 2.5 لیتری ساخت دکتر مجللی
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
28,000 تومان

 


اسید سولفوکرومیک 2.5 لیتری ساخت مجللی
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
28,000 تومان

 


اسید سولفوریک 2.5 لیتری ساخت دکتر مجللی
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
25,000 تومان

 


اسید کلریدریک 37% extra pure ساخت مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
28,000 تومان

 


اسید استیک 100% GR گلاسیال 2.5 لیتری ساخت مجللی
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
30,000 تومان

 


اسید سولفوریک 20 لیتری ساخت دکتر مجللی
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
165,000 تومان

 


کلروفرم USP 20 لیتری ساخت دکتر مجللی
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
680,000 تومان

 


اتیلن گلایکول extra pure دکتر مجللی 20 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
250,000 تومان

 


متانل 20 لیتری دکتر مجللی هر 20 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
155,000 تومان

 


تولوئن 20 لیتری ساخت شرکت لابراتوارهای دکتر مجللی
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
80,000 تومان

 


استن 20 لیتری دکتر مجللی
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
74,000 تومان


IRAN
0 تومان

 


1- بوتانول extra pure بسته بندی 2.5 لیتری ساخت شرکت دکتر مجللی
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
IRAN
40,000 تومان

 


گلیسیرین 2.5 لیتری extra pure ساخت شرکت دکتر مجللی
جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی صنایع
IRAN
46,000 تومان

 


قرص فرمالین 800 عددی ساخت شرکت دکتر مجللی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
115,000 تومان

 


نشاسته extra pure ساخت شرکت دکتر مجللی 1 کیلوئی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
8,000 تومان

 


موم پاتوبیولوژی extra pure ساخت شرکت دکتر مجللی 500 گرمی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
60,000 تومان

 


پارافین جامد گرانول extra pure ساخت شرکت دکتر مجللی 800 گرمی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
33,000 تومان

 


اسید سیتریک extra pure ساخت شرکت دکتر مجللی 1 کیلوئی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
12,500 تومان

 


آمونیوم کلراید extra pure ساخت شرکت لابراتوارهای دکتر مجللی 1 کیلوئی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
10,500 تومان

 


کلسیم کربنات extra pure ساخت شرکت دکتر مجللی 1 کیلوئی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
20,000 تومان

 


کلسیم کلراید extra pure ساخت شرکت دکتر مجللی 1 کیلوئی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
12,500 تومان

 


پتاسیم آیداید extra pure ساخت شرکت دکتر مجللی 1 کیلوئی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
550,000 تومان

 


پتاسیم هیدروکساید extra pure ساخت شرکت مجللی 1 کیلوئی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
20,000 تومان

 


پتاسیم دی کرومات extra pure ساخت شرکت دکتر مجللی 1 کیلوئی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
50,000 تومان

 


پتاسیم پرمنگنات extra pure ساخت شرکت دکتر مجللی 1 کیلوئی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
28,000 تومان

 


تری سدیم سیترات extra pure ساخت شرکت دکتر مجللی 1 کیلوئی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
12,500 تومان

 


سدیم کربنات extra pure ساخت شرکت مجللی 1 کیلوئی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
10,500 تومان

 


سدیم لوریل سولفات extra pure ساخت شرکت دکتر مجللی 500 گرمی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
28,000 تومان

 


سدیم سولفات خشک extra pure ساخت شرکت دکتر مجللی 1 کیلوئی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
10,500 تومان

 


سدیم استات extra pure ساخت لابراتوارهای دکتر مجللی 1 کیلوئی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
14,000 تومان

 


سدیم هیدروژن کربنات extra pure ساخت دکتر مجللی 1 کیلوئی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
12,500 تومان

 


سدیم هیدروکساید پرک extra pure ساخت دکتر مجللی 1 کیلوئی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
9,500 تومان

 


سدیم هیدروکساید گرانول extra pure ساخت دکتر مجللی 1 کیلوئی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
11,500 تومان

 


سدیم کلراید extra pure ساخت دکتر مجللی 1 کیلوئی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
8,500 تومان

 


اتیلن گلایکول extra pure ساخت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
40,000 تومان

 


آب ژاول extra pure ساخت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
16,000 تومان

 


تولوئن 2.5 لیتری ساخت لابراتوارهای دکتر مجللی
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
46,000 تومان

 


کلروفرم extra pure ساخت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
95,000 تومان

 


زایلین - مخلوط ایزومرها ساخت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
58,000 تومان

 


متانول extra pure ساخت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
0 تومان

 


متانول GR ساخت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
0 تومان

 


اسید فرمیک 85% USP ساخت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
32,000 تومان

 


اسید سولفوریک 95%-98% P.a ساخت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
28,000 تومان

 


اسید استیک 5/99% extra pure ساخت شرکت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
IRAN
28,000 تومان

 


استون extra pure ساخت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
IRAN
42,000 تومان

 


فنل extra pure ساخت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
65,000 تومان

 


پروپیلن گلایکول extra pure ساخت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
60,000 تومان

 


پارافین مایع extra pure ساخت لابراتوارهای دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
46,000 تومان

 


گلیسرین USP ساخت لابراتوارهای دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
14,500 تومان

 


محلول آمونیاک 25% extra pure ساخت شرکت دکتر مجللی 2.5 لیتری
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IRAN
22,000 تومان