مقالات و توضیحات
آزمیران / ارلن مایر

ارلن مایرSIMAX
3,500 تومانارلن 50 میلی ساخت ایزوگلاس هند
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
INDIA
0 تومان


ارلن 250 میلی طرح شات دوران ساخت چین
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
شیشه آلات
1,800 تومانارلن 1000 میلی ساخت شرکت goel هند
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
INDIA
4,600 تومان
شیشه آلات
43,000 تومان
شیشه آلات
65,000 تومان
ارلن مایر درپیچدار 1000 میلی ساخت آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
Schatt Duran
12,500 تومان


ارلن مایر درپیچدار 500 میلی ساخت آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
Schatt Duran
9,500 تومان


ارلن مایر درپیچدار 250 میلی ساخت آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
Schatt Duran
45,000 تومان


ارلن مایر 1000 میلی دهانه باریک
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
شیشه آلات
6,500 تومان


ارلن مایر 500 میلی دهانه باریک
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
شیشه آلات
4,500 تومان


ارلن مایر 250 میلی دهانه باریک
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
شیشه آلات
3,800 تومان


ارلن مایر 100 میلی دهانه باریک
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
شیشه آلات
3,200 تومان


ارلن مایر 50 میلی دهانه باریک
جهت استفاده در آزمایشگاههای میکروبی
شیشه آلات
2,900 تومان


ارلن مایر 25 میلی دهانه باریک
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
شیشه آلات
2,800 تومان