مقالات و توضیحات
آزمیران / استوانه مدرج

استوانه مدرج


مزور 25 میلی آلمانی
مخصوص آزمایشگاههای تحقیقاتی
Schatt Duran
5,500 تومان


مزور 1 لیتری کلاس A ساخت آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
Isolab
40,000 تومان


مزور 50 میلی کلاس A آلمانی
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
Isolab
9,900 تومان


مزور 100 میلی کلاس A ساخت آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
Isolab
13,500 تومان


مزور 50 پایه گرد طرح ایزولب آلمان ساخت ایران
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای مدارس
IRAN
1,500 تومان


مزور دربدار 2000 میلی کلاس A ساخت آلمان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
Isolab
0 تومان


مزور دربدار 1000 میلی کلاس A ساخت آلمان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
Isolab
0 تومان


مزور دربدار 500 میلی کلاس A ساخت آلمان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
Isolab
0 تومان


مزور دربدار 250 میلی کلاس A ساخت آلمان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
Isolab
0 تومان


مزور دربدار 100 میلی کلاس A ساخت آلمان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
Isolab
0 تومان


مزور دربدار 50 میلی کلاس A ساخت آلمان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
Isolab
15,400 تومان


مزور دربدار 25 میلی کلاس A ساخت آلمان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
Isolab
12,500 تومان


مزور دربدار 10 میلی کلاس A ساخت آلمان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
Isolab
11,000 تومان


مزور شیشه ای مدرج 2000 cc ساخت بومکس BOMEX چین
جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
شیشه آلات
13,500 تومان


مزور شیشه ای مدرج 1000 cc ساخت بومکس BOMEX چین
جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
شیشه آلات
7,900 تومان


مزور شیشه ای مدرج 500 cc ساخت بومکس BOMEX چین
جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
شیشه آلات
4,900 تومان


مزور شیشه ای مدرج 250 cc ساخت بومکس BOMEX چین
جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
شیشه آلات
3,500 تومان


مزور شیشه ای مدرج 100 cc ساخت بومکس BOMEX چین
جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
شیشه آلات
2,200 تومان


مزور شیشه ای مدرج 50 cc ساخت بومکس BOMEX چین
جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
شیشه آلات
1,800 تومان


مزور شیشه ای مدرج 25 cc ساخت بومکس BOMEX چین
جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
شیشه آلات
1,500 تومان


مزور شیشه ای مدرج 10 cc ساخت بومکس BOMEX چین
جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
شیشه آلات
1,350 تومان


مزور شیشه ای مدرج 5 cc ساخت بومکس چین
جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
شیشه آلات
1,250 تومان


مزور گلاسی 100 میلی ساخت شرکت پیرکس انگلستان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
شیشه آلات
120,000 تومان


مزور 500 میلی کلاس A آلمانی
مخصوص آزمایشگاههای تحقیقاتی
Schatt Duran
19,500 تومان


مزور 250 میلی آلمانی کلاس A
مخصوص آزمایشگاههای تحقیقاتی
Schatt Duran
16,500 تومان


مزور - استوانه مدرج 10 میلی لیتری کلاس A - با پایه شش گوش شیشه ای بروسیلیکات
مزور - استوانه مدرج 10 میلی لیتری کلاس A - با پایه شش گوش شیشه ای بروسیلیکات
شیشه آلات
0 تومان


مزور - استوانه مدرج 25 میلی لیتری کلاس A - با پایه شش گوش شیشه ای بروسیلیکات
مزور - استوانه مدرج 25 میلی لیتری کلاس A - با پایه شش گوش شیشه ای بروسیلیکات
شیشه آلات
0 تومان


مزور - استوانه مدرج 50 میلی لیتری کلاس B - با پایه شش گوش شیشه ای بروسیلیکات
مزور - استوانه مدرج 50 میلی لیتری کلاس B - با پایه شش گوش شیشه ای بروسیلیکات
شیشه آلات
0 تومان


مزور - استوانه مدرج 100 میلی لیتری کلاس A - با پایه شش گوش شیشه ای بروسیلیکات
مزور - استوانه مدرج 100 میلی لیتری کلاس A - با پایه شش گوش شیشه ای بروسیلیکات
شیشه آلات
0 تومان


مزور - استوانه مدرج 250 میلی لیتری کلاس A - با پایه شش گوش شیشه ای بروسیلیکات
مزور - استوانه مدرج 250 میلی لیتری کلاس A - با پایه شش گوش شیشه ای بروسیلیکات
شیشه آلات
0 تومان


مزور - استوانه مدرج درب دار 100 میلی لیتری کلاس A - با پایه شش گوش شیشه ای بروسیلیکات و درب پلی اتیلن با روداژ 29/32
مزور - استوانه مدرج درب دار 100 میلی لیتری کلاس A - با پایه شش گوش شیشه ای بروسیلیکات و درب پلی اتیلن با روداژ 29/32
شیشه آلات
0 تومان