مقالات و توضیحات
آزمیران / هموژنایزر

هموژنایزر


هموژنایزر مدل T 25 digital ULTRA-TURRAX® ساخت شرکت IKA آلمان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
IKA آلمان
0 تومان


هموژنایزر مدل T 18 basic ULTRA-TURRAX® Package ساخت کمپانی IKA آلمان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
IKA آلمان
0 تومان


هموژنایزر مدل T 10 basic ULTRA-TURRAX® ساخت شرکت IKA آلمان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
IKA آلمان
0 تومان


Decomposition systems شرکت IKA آلمان
جهت استفاده در مراکز تحقیقاتی
IKA آلمان
0 تومان


هموژنایزر مدل VDI 25 ساخت شرکت VWR آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان


هموژنایزر مدل VDI 12 ساخت شرکت VWR آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان