مقالات و توضیحات
آزمیران / بالن ته صاف

بالن ته صاف 


بالن 250 میلی ته صاف طرح آلمانی ساخت ایران
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
شیشه آلات
3,500 تومان

 


بالن 2000 میلی ته صاف طرح آلمانی ساخت ایران
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
شیشه آلات
9,500 تومان

 


بالن 1000 میلی ته صاف طرح آلمانی ساخت ایران
جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی صنایع و تحقیقاتی
شیشه آلات
5,800 تومان

 


بالن 500 میلی ته صاف طرح آلمانی ساخت ایران
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
شیشه آلات
4,500 تومان