مقالات و توضیحات
آزمیران / بالن ژوژه ها

بالن ژوژه ها 


بالن ژوژه 100 میلی طرح آلمانی بدون کالیبره
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
IRAN
2,600 تومان

 


بالن ژوژه 100 میلی طرح آلمانی ساخت ایران
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
IRAN
2,200 تومان

 


بالن ژوژه 250 میلی مارک آلمانی ساخت ایران
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
IRAN
3,200 تومان

 


بالن ژوژه 500 میلی طرح آلمانی ساخت ایران
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
IRAN
3,800 تومان

 


بالن ژوژه 1 لیتری طرح آلمانی ساخت ایران
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
IRAN
4,500 تومان
 


بالن ژوژه 250 میلی کلاس A ساخت ایزولب آلمان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Isolab
14,000 تومان

 


بالن ژوژه 25 میلی کلاس A ساخت ایزولب آلمان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Isolab
7,500 تومان

 


بالن ژوژه 50 میلی کلاس A ساخت ایزولب آلمان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Isolab
8,000 تومان

 


بالن ژوژه 500 میلی کلاس A ساخت ایزولب آلمان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Isolab
18,500 تومان

 


بالن ژوژه 1000 میلی کلاس A ساخت ایزولب آلمان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Isolab
23,000 تومان

 


بالن ژوژه 100 میلی کلاس A ساخت ایزولب آلمان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Isolab
8,500 تومان

 


بالن ژوژه 1000 میلی رنگی ساخت ایزولب آلمان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Isolab
65,000 تومان

 


بالن ژوژه 500 میلی رنگی ساخت ایزولب آلمان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Isolab
45,000 تومان

 


بالن ژوژه 250 میلی رنگی ساخت ایزولب آلمان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Isolab
35,000 تومان

 


بالن ژوژه 100 میلی رنگی ساخت ایزولب آلمان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Isolab
25,000 تومان

 


بالن ژوژه 50 میلی رنگی ساخت ایزولب آلمان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Isolab
20,000 تومان

 


بالن ژوژه 25 میلی رنگی ساخت ایزولب آلمان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Isolab
15,000 تومان