مقالات و توضیحات
آزمیران / سانتریفوژ شیر

سانتریفوژ شیر

سانتریفیوژها به دو دسته 8 شاخه و 31 شاخه تقسیم می شوند

Nova Safety…………………………..هشت شاخه

SuperVario-N……………………..سی و یک شاخه

C57053