مقالات و توضیحات
آزمیران / وذالنون

وذالنون

٭ بنام خداوند بخشنده مهربان٭ وذاالنون (يونس) را ياد کن آندم که خشمناک برفت و گمان داشت بر او سخت نگيريم پس از ظلمات ندا داد که معبودی جز تو نيست منزهی تو که همانا من از ستمکاران بوده ام پس دعايش مستجاب کرديم و از تنگنای غم نجاتش داديم و اين چنين مومنين را نجات می دهيم ٭