مقالات و توضیحات
آزمیران / سدیم پربورات

سدیم پربورات

سدیم پربورات 1 کیلوئی کد 106560 مرک آلمانلينك سايت اين كالاقيمت:   280,000 تومان 

مواد شیمیایی » MERCK مرک

سدیم پربورات 1 کیلوئی کد 106560 مرک آلمان

ویرایش
92.7.1

اعتبار قیمت 
92.8.30

لطفا پس از پایان اعتبار قیمت با شماره تلفن 88748085 تماس حاصل فرمائید 

جهت دریافت کاتالوگ لطفا روی عکس  کلیک کنید

Sodium perborate tetrahydrate

Sodium perborate tetrahydrate
( Sodium peroxometaborate tetrahydrate )
R: 36 
S: 26 
H: H360Df H335 H318 
P: P201 P281 P304+P340 P305+P351+P338 P309+P310 
Danger 
CAS: 13517-20-9Index: 005-018-00-2
EINECS: 239-172-9


Molecular Formula
BH2NaO4.4H2
MW M.W. 171.87 g/mol 
Density: 1.73 g/cm³ (25°C)
جهت دریافت msds_106560 لطفا کلیک کنید