مقالات و توضیحات
آزمیران / سینامالدئید

سینامالدئید

سینامالدئید 250 میلی کد 802505 مرک آلمانلينك سايت اين كالاقيمت:   0 تومان 

مواد شیمیایی » MERCK مرک

سینامالدئید 250 میلی کد 802505 مرک آلمان

اعتبار قیمت

92.3.31

لطفا پس از پایان اعتبار قیمت با شماره تلفن 88920648 تماس حاصل فرمائید

 

Cinnamaldehyde
R: 38-43 
S: 24/25-37 
H: H315 H317 
P: P280 P301+P312 P302+P352 
Warning 
CAS: 104-55-2
EINECS: 203-213-9


Molecular Formula
C9H8O 
MW 132.16 g/mol 
Boiling Pt: 251°C (1013 hPa) 
Melting Pt: -8°C 
Density: 1.112 g/cm³ (20°C) 
Flash Pt: 138°C 

Related Information

PkCat. No.Price
18025059999Price on Request
1 l8.02505.1000£85.00
250 ml8.02505.0250£21.90