مقالات و توضیحات
آزمیران / بورت اتوماتیک

بورت اتوماتیک

بورت اتوماتیک دوشیر رنگی 10 میلی با دقت 0.02 ساخت شرکت شات دورانلينك سايت اين كالاقيمت:  0 تومان 

شیشه آلات » Schatt Duran

بورت اتوماتیک دوشیر رنگی 10 میلی با دقت 0.02 ساخت شرکت شات دوران 

تعدیل سابق به '' ، گواهی تطابق با شناسایی دستهای مورخ
• صفحه اصلی فارغ التحصیلی نقطه حلقه ، فارغ التحصیلی کنتراست بالا سفید
• تنظیم اتوماتیک صفر با PTFE و شیر آب PTFE ساخته شده از هر چیزی شبیه دوک
دین 12 700 T5
ویرایش
89/3/3