مقالات و توضیحات
آزمیران / نیترو بلو تترازولیوم کلری

نیترو بلو تترازولیوم کلری

نیترو بلو تترازولیوم کلرید (به انگلیسی: Nitro blue tetrazolium chloride) با فرمول شیمیایی C40H30Cl2N10O6 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم 5976 است. که جرم مولی آن ۸۱۷٫۶۴ گرم بر مول می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، پودر کریستالی زرد است.
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT) for microscopy

( 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride )
R: 36/37/38
S: 26-36
H: H319 H335 H315
P: P280 P302+P352 P304+P340 P305+P351+P338 P309+P311
Warning
CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4


Molecular Formula
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW 817,65 g/mol
Melting Pt: 200 °C

PkCat. No.PriceQuantity