مقالات و توضیحات
آزمیران / کار با پلاریمتر

کار با پلاریمتر

با سلام در این قسمت به صورت گذارا در مورد کار با این وسیله ی ازمایشگاه هی

توضیح می دم  از این دستگاه عمدتا برای فعا لیت های ازمایشگاهی نظیر اندازه

گیری قند و عیار سنجی استفاده میشه این دستگاه از قسمت های مختلفی نظیر

منبع نور و عدسی و منشور پلاریزه و سل ومنشور انالیزور و detector تشکیل شده

این دستگاه نیز توسط اب کالیبر شده و شرایط کالیبراسیون به شرح زیر است:

در صورتیکه بعد از قرار دادن اب مقطر در سل دایره ی مشاهده شده در پلاریمتر دو

سمتش روشن نبود  انقدر دکمه ی left or right را بزنیم تا یک دایره ای که ۲ طرف ان

روشن است تشکیل شود سپس عدد پلاریمتر را روی ۰ تنظیم میکنیم.

بسته یه راست گرد بودن یا چپ گرد بودن قسمت های مختلفی از دایره درعدسی

چشمی روشن میشود مثلا ساکارز قندی راست گرد بوده بنا براین سمت راست

دایره در  درعدسی چشمی پلاریمتر روشن خواهد شد و با زدن دکمه ی رایت انقدر

ادامه میدهیم  تا قسمت تاریک هاشور مانند سمت چپ نیز حذف شود.منبع نور این

دستگاه لامپ بخار سدیم یا لامپ بخار جیوه است که نور نارنجی ایجاد می کند.

بر حسب عدد به دست امده از دستگاه انرا بسته به نوع  قند یا میزان سولفات

امونیوم مصرفی یا سولفات جیوه در ضرایب مختلفی که مثلا برای ساکارز ۲ میباشد

ضرب میکنیم و غلظت قند نمونه را از جدول پلاریمتر محاسبه میکنیم.

به دلیل مشکلات زیست محیطی سو استات سرب رقیق  غالبا از سولفات الومینیم

استفاده می کنیم.و علت استفاده از سولفات امونیوم این است که ناخالصی ها را به

صورت نا محلول در نمونه نگه می دارد یاباعث زلال شدن نمونه می شود و باعث خارج

شدن قند از نمونه به صورت محلول می شود و نقش هضم کننده دارد میزان سولفات

المینیوم مصرفی برای ۱۰۰سی سی نمونه ۷۷سی سی می باشد

اما این میزان نمیتواند ۲۶ گرم نمونه که معادل ۲۳ سانتی متر مکعب نمونه است را

هضم کند بنابر این ۲۶ گرم نمونه را با استفاده از ۱۷۷ سی سی سولفات امونیوم به

حجم ۲۰۰ رسانده و عدد به دست امده در پلاریمتر را در ۲ ضرب میکنیم و بعد با جدول

پلاریمتر مقایسه میکنیم.

حال اگر از ۱۳ گرم نمونه استفاده کنیم  طبق تناسب معادل ۵/۱۱ سانتیمتر مکعب

است چون حجم نمونه نصف شده میزان سولفات امونیوم  نیز نصف می شود اما ما

حجم را ۲ برابر کرده و به ۱۰۰ می رسانیم.

که میزان سولفات امونیوم مصرفی اکنون ۵/۸۸ خواهد شد که باز هم عدد نهایی را در

عدد ۲ ضرب می کنیم.

عیار سنجی:

۱۳.۱ گرم نمونه را با ۵/۸۸ سی سی سولفات امونیوم  به حجم ۱۰۰ رسانده و یه

مدت ۵دقیقه هم زده تا عملیات هضم به خوبی صورت پذیرد.

۲.محلول را با کاغذ صافی اغشته به خاک دیاتوم صاف می کنیم

۳.دستگاه پلاریمتر را کالیبره کرده

۴.نمونه را داخل سل ریخته و دکمه ی راست را زده تا قسمت تاریک سمت چپ از

بین رفته و عدد را در ۲ ضرب می کنیم و غلظت قند را توسط جدول پلاریمتر می

خوانیم.

گذارش کار ازمایشگاه عیا سنجی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهر قدس تحت نظر

خانم مهندس مریم طهماسبی توسط علیرضا عابدینی:

عدد محاسبه شده توسط دستگاه پلاریمتر:۳/۲

عدد محاسبه شده بعد ضرب شدن در عدد۲:     ۶/۴

غلظت ساکارز موجود در نمونه که توسط جدول پلاریمتر محاسبه شده:۲۹/۱۳

با تشکر از خانم دکتر مریم طهماسبی که در ویرایش این بخش بنده را مساعدت

فرمودند.

منبع : http://www.foodindustries.blogfa.com/post/8