مقالات و توضیحات
آزمیران / کار با دانسیتومتر

کار با دانسیتومتر

به نام خدا و به یاد کوروش پاکدین

 

اندازه گیری دانسیته ی شیر توسط دانسیمتر:

 

اندازه گیری دانسیته ی شیر توسط دانسیمتر به این صورت است که دانسیمتر را داخل شیر قرار داده که

خواندن دانسیته باید در دمای 15 درجه ی سانتی گراد صورت پذیرد بنابراین علاوه بر دانسی متر دما

سنج نیز داخل شیر قرار خواهد گرفت بر حسب هاله ی شیر ایجاد شده به صورت یک حاقه اطراف

دانسیمتر دانسیته گذارش می شود چنانچه دمای اندازه گیری دانسیته بیش از 15 درجه ی سانتی گراد

یعنی بین 20-15 درجه ی سانتی گراد باشد به ازای هر درجه انرا در 2/. ضرب کرده و اگر دمای محیط بین

30-20 درجه ی سانتی گراد باشد به ازای هر درجه انرا در 3/. ضرب میکنیم و به دانسیته ی خوانده شده

از دانسیمتر اضافه میکنیم و اگر دما کمتر از 15 درجه بود یعنی بین 15-10 درجه ی سانتی گراد به ازای

هر درجه انرا در 2/. ضرب میکنیم و اگر بین10-1 درجه ی سانتی گراد بود به ازای هر درجه انرا در 3/. ضری

میکنیم و این میزان را از دانسیته ی خوانده شده از روی دانسیمتر کم میکنیم.

دانسیته ی نرمال شیر بین 028/1-024/1 می باشد چنانچه دانسیته ی شیر که توسط دانسیمتر اندازه

گیری میشود در این بازه باشد اما شیر حالت ابکی داشته باشد نشان دهنده ی جدا کردن چربی و اضافه

کردن اب به شیر می باشد که یک تقلب محسوب میشود و چنانچه دانسیته ی اندازه گیری شده بیش از

این میزان باشد نشان دهنده ی اضافه شدن اب به شیر و اگر هم کمتر از این میزان باشد نشان دهنده

ی جا کردن چربی از شیر است.

دانسیته ی اندازه گیری شده ی شیر در ازمایشگاه صنایع غذایی شهر قدس در دمای 23 درجه ی سانتی

گراد 9/1 بوده که چون دما ی اندازه گیری 23 درجه ی سانتی گراد است و 23 دارای 5 واحد بین 25-20

است و 3 واحد نیز بین 30-20 به صورت زیر عمل میکنیم.

( 5*2 /.)+(3 * 3/.) و این میزان را به دانسیته ی خوانده شده یعنی 9/1 اضافه می کنیم که برا بر با

9/16 میشود که این میزان دانسیته نشان دهنده ی این است که میزان زیادی اب به این شیر اضافه

شده.

(پایان)

منبع : http://www.foodindustries.blogfa.com/post/17