مقالات و توضیحات
آزمیران / آزمایش مولیش

آزمایش مولیش

تست مولیش و کاربرد آن:

 

آزمایش مولیش

 

اهداف آزمایش:

 

مولیش : برای تشخیص وجود قند در محلول مجهول

 

مواد مورد نیاز آزمایش :

 

1.محلول مجهول (قند گلوگز) 2.محلول شاهد( آب مقطر) 3.معرف الفا نفتول 4.اسید سولفوریک غلیظ

 

روش آزمایش مولیش :

 

ابتدا در هر دو محلول مقدار 2 سی سی اسيد سولفوریک غلیظ اضافه میکنیم مشاهده میشود در لوله

حاوی قند حلقه ای تیره رنگ تشکیل میشود که به آن فورفورال میگویند و علت تشکیل آن از دست دادن

آب توسط قند ها در مجاورت اسید سولفوريک است سپس 3 تا 4 قطره الفا نفتول بعنوان معرف به لوله

ها اضافه میکنیم و بعد چند لحظه حلقه رنگی ای بنفش رنگ ایجاد میشود که نشان دهنده وجود قند در

محلول مجهول می باشد.

منبع : http://www.foodindustries.blogfa.com/post/18