مقالات و توضیحات
آزمیران / مواد شیمیایی استوک

مواد شیمیایی استوک

لیست برخی مواد شیمیایی موجود در انبار

ردیف نام ماده بسته بندی
1 آب اکسیژنه  (هیدروژن پراکسید) 35% 250 میلی لیتر
2 آب اکسیژنه (هیدروژن پراکسید) 35% 1 لیتری (شیشه ای)
3 آب اکسیژنه (هیدروژن پراکسید) 35% 2.5 لیتری (شیشه ای)
4 آب ژاول ( هیپو کلریت سدیم) 250 میلی لیتر
5 آب ژاول ( هیپو کلریت سدیم)  2.5 لیتر
6 آب برم ( محلول برم) 30 میلی لیتر
7 آنتلان (چسب سیتولژی) 250 میلی لیتر
8 آگار 50 گرم
9 آگار 100 گرم
10 آلومینیوم  (پودر) 100 گرم
11 آلومینیوم اکسید  -
12 آلومینیوم سولفات (زاج سفید) 500 گرم
13 آمونیاک 25% 1 لیتر
14 آمونیوم دی کرومات 250 گرم
15 آمونیوم دی کرومات 500 گرم
16 آمونیوم هپتا مولیبدات 100 گرم
17 آمونیوم سولفات 500 گرم
18 آمونیوم کلراید (نشادر) 500 گرم
19 آمونیوم استات 100 گرم
20 آمونیوم نیترات 500 گرم
21 استون 2.5 لیتری (شیشه ای)
22 استون 2.5 لیتری (پلاستیکی)
23 استرانسیم کلراید 50 گرم
24 استرانسیم نیترات 50 گرم
25 استو نیتریل 1 لیتری ( شیشه ای)
26 استو نیتریل 2.5 لیتری (شیشه ای)
27 اتیل متیل کتون 1 لیتری ( شیشه ای)
28 اتیل متیل کتون 2.5 لیتری (شیشه ای)
29 اتیل استات 2.5 لیتر

 

 

30 ارتو فسفریک اسید 85% 1 لیتری (شیشه ای)
31 ارتو فسفریک اسید 85% 2.5 لیتری (شیشه ای)
32 اسید فسفریک 85% 2.5 لیتری (پلاستیکی)
33 اسید استیک 100% 2.5 لیتری (پلاستیکی)
34 اسید سولفوریک%98-95 1 لیتری (شیشه ای)
35 اسید سولفوریک%98-95 2.5 لیتری (شیشه ای)
36 اسید سولفوریک %98 2.5 لیتری (پلاستیکی)
37 اسید کلریدریک %37 1 لیتری (شیشه ای)
38 اسید کلریدریک %37 2.5 لیتری (شیشه ای)
39 اسید کلریدریک %37 2.5 لیتری (پلاستیکی)
40 اسید نیتریک  %65 2.5 لیتری (پلاستیکی)
41 اگزالیک اسید  250 گرم
42 اگزالیک اسید 1 کیلو گرم
43 ای.دی.تی.آ -
44 اوره 500 گرم
45 اتیل استات 2.5 لیتری (پلاستیکی)
46 ان هگزان 2.5 لیتری (پلاستیکی)
47 اتر 250 میلی لیتر
48 1-بوتانول 1 لیتری (شیشه ای)
49 1-بوتانول 2.5 لیتری (شیشه ای)
50 باریم سولفات 250 گرم
51  باریم کلراید 250 گرم
52  باریم نیترات 250 گرم
53  باریم هیدروکساید 100 گرم
54  بوراکس (سدیم تترا بورات) 50 گرم
55  بوراکس (سدیم تترا بورات) 250 گرم
56 بنزوئیک اسید 500 گرم
57 بوریک اسید 1 کیلو گرم
58 بافر 4 250 میلی لیتر
59 بافر 7 250 میلی لیتر
60 بافر 9 250 میلی لیتر
     
61 2- پروپانول ( ایزو پروپیل الکل) 1 لیتری ( شیشه ای)
62 2- پروپانول ( ایزو پروپیل الکل)  2.5 لیتری ( شیشه ای)
63 2- پروپانول ( ایزو پروپیل الکل) 2.5 لیتری (پلاستیکی)
64 پترولیوم اتر  1 لیتری (شیشه ای)
65 پترولیوم اتر  2.5 لیتری (شیشه ای)
66 پترولیوم اتر 2.5 لیتری (پلاستیکی)
67 پتاسیم (فلز) 2.5 گرم
68 پتاسیم پرمنگنات 250 گرم
69 پتاسیم سولفات 250 گرم
70 پتاسیم فلوراید 100 گرم
71 پتاسیم کلراید  500 گرم
72 پتاسیم کلراید (سه مولار) 250 میلی لیتر
73 پتاسیم کرومات 100 گرم
74 پتاسیم کرومات 500 گرم
75 پتاسیم هیدروکساید 85% 500 گرم
76 پتاسیم هیدروکسید- 85% پرک 1 کیلو گرم
77 پتاسیم یدات 50 گرم
78 پتاسیم یدید 100 گرم
79 پتاسیم یدید 250 گرم
80 پتاسیم استات 100 گرم
81 پتاسیم برومات 20 گرم
82 پتاسیم بروماید 100 گرم
83 پتاسیم تیو سیانات 50 گرم
84 پتاسیم سدیم تارتارات 100 گرم
85 پتاسیم سدیم تارتارات 500 گرم
86 پنتا اکسید فسفر 50 گرم
87  پتاسیم نیترات 500 گرم
88  پارافین مایع 2.5 لیتر
89 پارافین جامد 50 گرم
90 تولوئن 1 لیتری (شیشه ای)
91 تولوئن 2.5 لیتری (شیشه ای)
 

92  تولوئن 2.5 لیتری (پلاستیکی)
93 تتراهیدروفوران (THF) 1 لیتری ( شیشه ای)
94 تتراهیدروفوران (THF)  2.5 لیتری ( شیشه ای)
95  تترا کلرید کربن 50 میلی لیتر
96 تری اکسید بور  20 گرم
97 تری سدیم فسفات 500 گرم
98 دی متیل سولفوکسید DMSO 1 لیتری (شیشه ای)
99 دی متیل سولفوکسید DMSO 2.5 لیتری (شیشه ای)
100 دی کلرو متان 2.5 لیتر
101 دی سدیم هیدروژن فسفات 250 گرم
102 روی (پودر) 100 گرم
103 روی کلراید 250 گرم
104 روی سولفات 250 گرم
105 روغن امرسیون 250 میلی لیتر
106 زایلن 2.5 لیتر
107 سالسیلیک اسید 100 گرم
108 سالسیلیک اسید 500 گرم
109 سیتریک اسید 500 گرم
110 سیلیکاژل 250 گرم
111 سدیم فلوراید 100 گرم
112 سدیم فلوراید 500 گرم
113 سدیم کربنات 250 گرم
114 سدیم کربنات  1000 گرم
115  سدیم نیترات 500 گرم
116 سدیم هیدروکسید (NaOH) >99%  500 گرم
117 سدیم هیدروکسید (NaOH)   >99% 1 کیلوگرم
118  سدیم یدید 25 گرم
119 سدیم پراکسید 20 گرم
120 سولفور 1 کیلو گرم
121 ساکاروز 250 گرم
122 سرب (پودر) 100 گرم
     
123 سولفو کرومیک (محلول) 1000 میلی لیتر
124 5- سولفوسالسیلیک اسید 250 گرم
125 5- سولفوسالسیلیک اسید 500 گرم
126 سدیم (فلز) 10 گرم
127 سدیم استات 250 گرم
128  سدیم استات 500 گرم
129 سدیم بروماید 100 گرم
130  سدیم تری سیترات 250 گرم
131  سدیم تیو سیانات 50 گرم
132 سدیم تیوسیانات 500 گرم
133 سدیم تیو سولفات 500 گرم
134 سدیم سولفات 500 گرم
135 سدیم سولفات 1000 گرم
136 سدیم سولفیت 500 گرم
137  سدیم سولفید 250 گرم
138 سدیم کربنات 500 گرم
139  سدیم کرومات 100 گرم
140 سدیم کلراید 500 گرم
141 سدیم کلراید 1 کیلو گرم
142 سدیم نیتریت 250 گرم
143  سدیم هیدروژن کربنات 500 گرم
144 سرب استات 250 گرم
145  سرب II نیترات 500 گرم
146 فرمالین 2.5 لیتر
147 فرمیک اسید  85% 1 لیتری (شیشه ای)
148 فرمیک اسید 85% 2.5 لیتری (شیشه ای)
149 فر (آهن پودر) 500 گرم
150 فریک اکسید (اکسید آهن III) 250 گرم
151 فریک کلراید (کلرید آهن III) 500 گرم
152  فرو نترات (نیترات آهن III) 50 گرم
153 فرو سولفات (سولفات آهنII) 500 گرم
 

154 فریک سولفات (سولفات آهنIII) 50 گرم
155 کلروفرم 2.5 لیتر
156 کربن اکتیو 250 گرم
157 کبالت (II) کلراید 100 گرم
158 کبالت (II) نیترات 100 گرم
159 کلسیم اکساید (آهک زنده) 250 گرم
160 کافور ( کامفر) 100 گرم
161 کلسیم (فلز) 5 گرم
162 کلسیم سولفات 250 گرم
163 کلسیم کربنات 250 گرم
164  کلسیم کربید (کاربید) 250 گرم
165 کلسیم کلراید 250 گرم
166 کلسیم هیدروکسید 250 گرم
167 کلسیم نیترات 250 گرم
168 کیت رنگ آمیزی زیل نلسون 1 سری
169 کیت رنگ آمیزی گرم 1 سری
170  گلوکز 250 گرم
171 گلیسیرین 1 لیتر
172 گلیسیرین 2.5 لیتر
173 گوگرد 500 گرم
174 لیتیم (فلز) 5 گرم
175 لیتیم کلراید 50 گرم
176 لیتیم نیترات 50 گرم
177 متانول 1 لیتری (شیشه ای)
178 متانول 2.5 لیتری (شیشه ای)
179 متانول 2.5 لیتری (پلاستیکی)
180 مس II اکسید 250 گرم
181 مس (فویل) 50 گرم
182 مس (پودر) 100 گرم
183 مس II سولفات (کات کبود) 500 گرم
184 مس II کلراید 250 گرم
     
185 مس II نیترات 250 گرم
186 مس استات 50 گرم
187 مس هیدروکسید 10 گرم
188 مرکور (جیوه) 100 گرم
189 مرکوریک اکسید 100 گرم
190  منگنز دی اکسید 500 گرم
191 منیزیم (پودر) 50 گرم
192 منیزیم اکسید 250 گرم
193 منیزیم سولفات 500 گرم
194 منیزیم کلراید 250 گرم
195 معرف آریو کروم بلاک تی 50 گرم
196 معرف برومو کروزول گرین 5 گرم
197 معرف برومو کروزول پورپل 5 گرم
198 معرف برمو تیمول بلو (محلول) 250 میلی لیتر
199 معرف تنتورید 250 میلی لیتر
200 معرف تورنسل 20 گرم
201 معرف تورنسل ( محلول) 250 میلی لیتر
202 معرف پپسین 5 گرم
203 معرف فنل فتالئین 50 گرم
204 معرف فنل فتالئین ( محلول) 250 میلی لیتر
205 معرف فوشین 20 گرم
206 معرف فوشین (محلول) 250 میلی لیتر
207 معرف فهلینگ A 250 میلی لیتر
208 معرف فهلینگ B 250 میلی لیتر
209 معرف کارمن 5 گرم
210 معرف کریستال ویولت 250 میلی لیتر
211 معرف گیمسا 20 گرم
212 معرف گیمسا ( محلول) 250 میلی لیتر
213 معرف لوگل 100 میلی لیتر
214 معرف مالاشیت گرین 20 گرم
 

215 معرف متیل اورانژ 10 گرم
216 معرف متیل اورانژ ( محلول) 250 میلی لیتر
217 معرف متیل گرین 5 گرم
218 معرف متیل بلو 20 گرم
219 معرف متیل بلو ( محلول) 250 میلی لیتر
220 معرف متیل رد 10 گرم
221 معرف بندیکت 100 میلی لیتر
222 N,N-دی متیل فرمامید DMF 1 لیتری ( شیشه ای)
223 N,N-دی متیل فرمامید DMF 2.5لیتری(شیشه ای)
224 نقره نیترات 10 گرم
225 نقره نیترات 25 گرم
226 نقره نیترات 50 گرم
227 نشاسته 250 گرم
228 نشاسته 500 گرم
229 نیکل کلراید 50 گرم
230 نفتالین 250 گرم
231 هیدروبرمیک اسید 47% HBr 1 لیتری ( شیشه ای)
232 هیدروبرمیک اسید 47% HBr 2.5لیتری(شیشه ای)
233 هیدروکسیل آمونیوم کلراید 250 گرم
234 ید 25 گرم
235  ید 50 گرم
236  ید محلول 100 میلی لیتر