مقالات و توضیحات
آزمیران / لوله

لوله

لوله
لوله  همولیز100*12
لوله  همولیز120  *15
لوله 1*8شاخه ای
لوله 1/5*12 چینی (شاخه)
لوله 1/5*13 چینی (شاخه)
لوله 1/5*8 چینی (شاخه)
لوله 1/8*16 چینی (شاخه)
لوله 10*100
لوله 14*1/5 شاخه ای
لوله 16*100
لوله 16*160
لوله 20*200
لوله 7mm  چینی شاخه ای
لوله 8mm  چینی شاخه ای
لوله U شکل طبق نقشه
لوله آزمایش
لوله آزمایش  16*100
لوله آزمایش  18*180
لوله آزمایش 10*75
لوله آزمایش 12*100
لوله آزمایش 20*180
لوله آزمایش 20*200
لوله آزمایش درب دار 12*100
لوله آزمایش درب دار 16*100
لوله آزمایش درب دار 16*160
لوله آزمایش درب دار 18*180
لوله آزمایش درب دار 20*200
لوله آزمایش درب سبز
لوله آزمایش180
لوله تی ( ذوب قلیایی)
لوله چینی 10*13 شاخه ای
لوله خشک کن(رک)
لوله درب دار 16*100
لوله درب دار 16*160
لوله دورهام
لوله دوسر باز 150*15
لوله دوسر باز 200*12
لوله سانتریفوژ مدرج 15
لوله سانتریفیوژ 16*100
لوله سانتریفیوژ مدرج 10
لوله شور بزرگ
لوله شور متوسط
لوله شور کوچک
لوله فالکون 15
لوله فالکون 50سی سی
لوله فالکون پایه دار 50
لوله هماتوکریت
لوله همولیز 100 *15
لوله کوارتز سفارشی طبق نقشه