مقالات و توضیحات
آزمیران / لیست قیمت 93.6.15

لیست قیمت 93.6.15

پارافیلم آمریکایی 600.000 ریال
پی پت پاستور پلاستیکی lcc مدرج غیر استریل هر عدد 500 ریال
پی پت پاستور پلاستیکی 3cc مدرج غیر استریل هر عدد 500 ریال
پی پت پاستور پلاستیکی 3cc مدرج تک استریل هر عدد 1.300 ریال
پی پت پاستور پلاستیکی 3cc مدرج (تک استریل) JET  هرعدد 1.500 ریال
پی پت پاستور پلاستیکی 3cc مدرج صدتا استریل JET هرعدد 1.000 ریال
رک چهارطرفه فالکون 50-15 و میکروتیوپ 1.5 - 0.5 هرعدد 70.000 ریال
رک فالکون 50cc - 15 (هردو با هم) پنجاه خانه 70.000 ریال
رک فالکون فقط 15cc (بیست و پنج خانه) JET هرعدد 50.000 ریال
رک فالکون فقط 50cc(بیست و پنج خانه) JET هرعدد 55.000 ریال
رک کرایوتیوب 1.8cc با درب جداشونده 100 خانه هرعدد 80.000 ریال
رک کرایوتیوب 5cc با درب جداشونده هرعدد 80.000 ریال
رک میکروتیوب 0.2cc با درب جداشونده 96 خانه هرعدد 70.000 ریال
رک میکروتیوب 0.5cc با درب جداشونده 72 خانه هرعدد 70.000 ریال
رک میکروتیوب 2 یا 1.5 با درب جداشونده 72 خانه هرعدد 70.000 ریال
رک میکروتیوب 5cc با درب جداشونده 32 خانه 80.000 ریال
رک میکروتیوب دوطرفه 0.5 و 1.5 بدون درب 60 خانه 60.000 ریال
رک میکروتیوب دو طرفه 0.5 و 1.5 بدون درب 96 خانه 70.000 ریال
رک نوک سمپلر آبی با درب جداشونده 100 خانه 60.000 ریال
رک نوک سمپلر آبی با درب لولائی قفل دار 100 خانه 80.000 ریال
رک نوک سمپلر زرد یا درب لولائی 96 خانه 60.000 ریال
رک نوک سمپلر کریستالی کوتاه با درب لولائی 96 خانه 60.000 ریال
رک نوک سمپلر کریستالی بلند با درب لولائی 96 خانه 60.000 ریال
رک نوک سمپلر 5cc با درب لولائی 100.000 ریال
سوآپ پنبه دار (100 عددی) روی کارتن تخفیف دارد 23.000 ریال
قلم الماس 50.000 ریال
کاپ هیتاچی (کیسه 500عددی) 180.000 ریال
کرایو تیوب 2cc مدرج غیر استیل (500عددی) هرعدد 1.400 ریال
کرایوتیوب 5cc مدرج غیر استیل (500عددی) هر عدد 1.600 ریال
سه حجم مختلف کرایوتیوب استریل از کمپانی JET موجود است
کووت ماکرو 4.5cc پلاستیکی Jet - صد عددی 200.000 ریال
کووت میکرو 2cc پلاستیکی (100عددی) 200.000 ریال
گارو قفل دار (روی 1000عدد 28.000 ریال) 31.000 ریال
لوله فالکون 15 ته مخروطی (100عددی) هرعدد 2.000ریال
لوله فالکون 50 ته مخروطی (50عددی) هرعدد 3.000 ریال
لوله فالکون 50 ته مخروطی پایه دار (50عددی) هر عدد 3.800 ریال
سه حجم فالکون فوق به صورت استریل از کمپانی JET موجود است
لوله هماتوکریت آبی (ده ریال صد عددی) 180.000 ریال
لوله هماتوکریت قرمز (ده ریال صد عددی) 190.000 ریال
لوپ میکروب‌شناسی با سر µ 10 استریل (بسته 5عددی) هرعدد 1.100 ریال
لوپ میکروب‌شناسی با سر µ 10 استریل (تک عددی) هرعدد 1.200 ریال
میکروپلیت ته u استریل 96 خانه با درب تک استریل 20.000 ریال
میکروپلیت ته v استریل 96 خانه با درب تک استریل 25.000 ریال
میکروپلیت ته صاف استریل 96 خانه با درب تک استریل 25.000 ریال
میکروتیوب 0.2 همراه قفل ایمنی درب (هزارعددی) 120.000 ریال
میکروتیوب 0.2 به صورت 200 استریپ (نوار چسبیده) 8عددی 600.000 ریال
میکروتیوب 0.5 همراه قفل ایمنی درب (هزار عددی) 120.000 ریال
میکروتیوب 0.5 استریل DNA/RNA Free (هزارعددی) 500.000 ریال
میکروتیوب 1.5 همراه قفل ایمنی درب (500عددی) 80.000 ریال
میکروتیوب 1.5 استریل DNA/RNA Free   (پانصد عددی) 350.000 ریال
میکروتیوب 1.5 دریچدار یا درب متصل به بدنه (500عددی) 350.000ریال
میکروتیوب 2 همراه قفل ایمنی درب (500 عددی) 120.000 ریال
میکروتیوب 2 استریل DNA/RNA Free  (پانصد عددی)  400.000 ریال
میکروتیوب 5cc همراه قفل ایمنی درب (300عددی) 300.000 ریال
نوک سمپلر کریستالی بلند طرح ایندروف (هزار عددی) 120.000 ریال
نوک سمپلر کریستالی کوتاه طرح گیلسون (هزار عددی) 120.000 ریال
نوک سمپلر زرد طرح ایندروف (هزارعددی) 55.000 ریال
نوک سمپلر زرد طرح گیلسون (هزار عددی) 55.000 ریال
نوک سمپلر زرد خط دار (مدرج) طرح گیلسون (هزارعددی) 80.000 ریال
نوک سمپلر آبی طرح ایندروف (500عددی) 60.000 ریال
نوک سمپلر آبی طرح گیلسون (500 عددی) 60.000 ریال
نوک سمپلر آبی خط دار (مدرج) طرح گیلسون (500 عددی) 85.000 ریال
نوک سمپلر سفید 300 لاندا (هزارعددی) 180.000 ریال
نوک سمپلر سفید 5000 لاندا = 5cc (دویست عددی) 350.000 ریال
نوک سمپلر سفید 1000 لاندا = 10cc (صد عددی) 50.000 ریال
انواع نوک سمپلر استریل DNA/RNAse Free با فیلتر و بدون فیلتر موجود است
هاون سرامیکی 6cm همراه دسته 32.000 ریال
هاون سرامیکی 8cm همراه دسته 40.000 ریال
هاون سرامیکی 8cm همراه دسته 50.000 ریال
هاون سرامیکی 8cm همراه دسته 60.000 ریال
هاون سرامیکی 8cm همراه دسته 105.000 ریال
هاون سرامیکی 8cm همراه دسته 350.000 ریال
ساعت تایمر مکانیکی آزمایشگاهی (یکساعته) 450.000 ریال