مقالات و توضیحات
آزمیران / بوکو Boeco آلمان

بوکو Boeco آلمان

فروش انواع کاغذصافیهای Boeco آلمان
شرکت طب شهر
فروشنده انواع کاغذ صافیهای آزمایشگاهی از کمپانی Boeco آلمان میباشد http://boeco.com/images/artikel/370.jpg
لیست قیمت
1. کاغذ صافی 58*58 گرید 70 گرمی بسته 100 عددی قیمت 1.350.000 ریال
2. کاغذ صافی 58*58 گرید 80 گرمی بسته 100 عددی قیمت 1.100.000 ریال
4. کاغذ صافی 55 میلیمتر باند مشکی بسته 100 عددی قیمت 130.000 ریال
5. کاغذ صافی 70 میلیمتر باند مشکی بسته 100 عددی قیمت 130.000 ریال
6. کاغذ صافی 90 میلیمتر باند مشکی بسته 100 عددی قیمت 220.000 ریال
7. کاغذ صافی 110 میلیمتر باند مشکی بسته 100 عددی قیمت 290.000 ریال
8. کاغذ صافی 125 میلیمتر باند مشکی بسته 100 عددی قیمت 400.000 ریال
9. کاغذ صافی 150 میلیمتر باند مشکی بسته 100 عددی قیمت 580.000 ریال
10. کاغذ صافی 185 میلیمتر باند مشکی بسته 100 عددی قیمت 750.000 ریال
11. کاغذ صافی 55 میلیمتر باند سفید بسته 100 عددی قیمت 130.000 ریال
12. کاغذ صافی 70 میلیمتر باند سفید بسته 100 عددی قیمت 130.000 ریال
13. کاغذ صافی 90 میلیمتر باند سفید بسته 100 عددی قیمت 220.000 ریال
14. کاغذ صافی 110 میلیمتر باند سفید بسته 100 عددی قیمت 290.000 ریال
15. کاغذ صافی 125 میلیمتر باند سفید بسته 100 عددی قیمت 400.000 ریال
16. کاغذ صافی 150 میلیمتر باند سفید بسته 100 عددی قیمت 580.000 ریال
17. کاغذ صافی 185 میلیمتر باند سفید بسته 100 عددی قیمت 750.000 ریال
19. کاغذ صافی 55 میلیمتر باند آبی بسته 100 عددی قیمت 130.000 ریال
20. کاغذ صافی 70 میلیمتر باند آبی بسته 100 عددی قیمت 130.000 ریال
21. کاغذ صافی 90 میلیمتر باند آبی بسته 100 عددی قیمت 220.000 ریال
22. کاغذ صافی 110 میلیمتر باند آبی بسته 100 عددی قیمت 290.000 ریال
23. کاغذ صافی 125 میلیمتر باند آبی بسته 100 عددی قیمت 400.000 ریال
24. کاغذ صافی 150 میلیمتر باند آبی بسته 100 عددی قیمت 580.000 ریال
25. کاغذ صافی 185 میلیمتر باند آبی بسته 100 عددی قیمت 750.000 ریال

اعتبار قیمت 97.1.1

لطفا پس از پایان اعتبار قیمت با تلفن 88920648 تماس حاصل فرمائید