مقالات و توضیحات
آزمیران / فروشنده ممرت آلمان

فروشنده ممرت آلمان

فهرست محصولات MEMERT آلمان

ردیف

مدل

آون ها

81

UNB 300

آون Lit(39)-220 c

82

UNB 400

آون Lit(53)-220 c

83

UNB 500

آون Lit(108)-220 c

84

UFB 400

آون Lit(53)-220 c

85

UFB 500

آون Lit(108)-220 c

86

UNE 400

آون Lit(53)-250 c (با قابلیت برنامه ریزی)

87

UNE 400+A0

آون Lit(53)-300 c (با قابلیت برنامه ریزی)

88

UNE 500

آون Lit(108)-250 c (با قابلیت برنامه ریزی)

89

UNE 500+A0

آون Lit(108)-300 c (با قابلیت برنامه ریزی)

90

UNE 500

آون Lit(256)-250 c (با قابلیت برنامه ریزی)

91

VO 200

آون خلاء lit(29)

92

VO400

آون خلاء lit(49)

93

UFE 400

فور فن دار lit (53) -250 c (با قابلیت برنامه ریزی)

94

UFE 500

فور فن دار lit (108) -250 c (با قابلیت برنامه ریزی)

ردیف

مدل

انکوباتورها

95

INB 300

انکوباتور(39)lit

96

INB 400

انکوباتور(53)lit

97

INB 500

انکوباتور(108)lit

98

INB 400

انکوباتور(53)lit (با قابلیت برنامه ریزی)

99

INB 500

انکوباتور(108)lit (با قابلیت برنامه ریزی)

100

INCO2 108

انکوباتور co2-lit108

101

INCO2 153

انکوباتور co2-lit153

102

INCO2 246

انکوباتور co2-lit246

103

ICP 400

انکوباتور یخچالدار lit 53

104

ICP 500

انکوباتور یخچالدار lit 108

105

IPP 400

انکوباتور یخچالدار lit 53

106

IPP 500

انکوباتور یخچالدار lit 108

ردیف

مدل

بن ماری ها

107

WNB 14

بن ماری (14)lit –بدون درب

108

WNB 22

بن ماری (22)lit –بدون درب

109

WNB 29

بن ماری (29)lit –بدون درب

110

WNB 45

بن ماری (45)lit –بدون درب

111

WNE 14.WITH L1

بن ماری (14)lit-با درب(با قابلیت برنامه ریزی)

112

WNE 22.WITH L1

بن ماری (22)lit-با درب(با قابلیت برنامه ریزی)

113

WNE 29.WITH L1

بن ماری (29)lit-با درب(با قابلیت برنامه ریزی)

114

WNB 10.WITH L1

بن ماری (10)lit-دربدار

115

WNB 14.WITH L1

بن ماری (14)lit-دربدار

116

WNB 14.WITH L3

بن ماری (14)lit-دودرب

117

WNB 22.WITH L1

بن ماری (22)lit-دودرب

118

WNB 22.WITH L1

بن ماری (22)lit-دودرب

119

WNB 29.WITH L1

بن ماری (29)lit-بدون درب

120

WNB 45.WITH L1

بن ماری (45)lit-بدون درب