مقالات و توضیحات
آزمیران / مرک آلمان

مرک آلمان


جهت دریافت قیمت محصولات مرک آلمان با تلفن 22755049 تماس بگیرید 


0 تومان
آمونیوم یدید 250 گرمی کد 1173 مرک آلمان

0 تومان
کلروفرم 2.5 لیتری کد 102444 مرک آلمان مخصوص کروماتوگرافی هر لیتر

0 تومان
o-Anisidine for synthesis

0 تومان
1و2 فنیلن دی آمین 50 گرمی کد 107243 مرک آلمان

0 تومان
4 کلرو بنزن سولفونیل کلراید 100 گرمی کد 841541 مرک آلمان

0 تومان
دی کلرومتان 500 میلی کد 106048 مرک آلمان Uvasol® for spectroscopy

85,000 تومان
دی فسفروز پنتو اکسید 500 گرمی کد 100570 مرک آلمان

0 تومان
4-Benzylpyridine for synthesis

88,000 تومان
فنیل تری اتوکسی سیلان 100 میلی کد 841592 مرک آلمان

1,500,000 تومان
آلومینیوم فلوراید گرانول 100 گرمی کد 101600 مرک آلمان

0 تومان
دی کلرومتان 1 لیتری کد 106050 مرک آلمان هر بسته 2.5 لیتری

1,100,000 تومان
ورق HPTLC Cellulose 50 Glass plates 20 x 10cm 1 * 50 ite (MERCK (MDA) INCL SCHUCHARDT) کد 105786 مرک آلمان

850,000 تومان
تانتالیوم کلراید 100 گرمی کد 112352 ساخت شرکت مرک آلمان

35,000 تومان
2 - پیرولیدون 250 میلی کد 807041 مرک آلمان

300,000 تومان
Dinonyl phthalate for gas chromatography 1 * 100 ml (MERCK (MDA) INCL SCHUCHARDT) 109669

140,000 تومان
ان استیل دی ال والین 50 گرمی کد 814599 مرک آلمان

0 تومان
4- سیانوبنزالدئید 5 گرمی کد 818530 مرک آلمان

0 تومان
Benzyl carbamate for synthesis

0 تومان
O فنیل کلرو تیو فرمات 10 میلی کد 820353 مرک آلمان

0 تومان
Acetylferrocene for synthesis

0 تومان
5- دی متیل آمینو - 2- نیتروزفنل - هیدروکلراید 5 گرمی کد 15502 مرک آلمان

0 تومان
Bis(cyclopentadienyl)dimethylzirconium(IV) for synthesis 1 * 5 g

0 تومان
بنزوئیل پرواکسید گرمی کد 801641 مرک آلمان

530,000 تومان
روتنیوم کلراید 5 گرمی کد 119247 مرک آلمان

0 تومان
سدیم استات خشک 1 کیلویی کد 106281 مرک آلمان

350,000 تومان
دی استیل 250 میلی کد 803528 مرک آلمان

0 تومان
تانتالیوم پودر 25 گرمی کد 112349 مرک آلمان

0 تومان
DL-α-Phenylglycine

0 تومان
Benzonase® suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio1 * 100000 U 1* 1 item

350,000 تومان
2-کلرو5نیتروپریدین 25 گرمی کد 802630 مرک آلمان

0 تومان
4- استیل بنزوئیک اسید 1 گرمی کد 841664 مرک آلمان

0 تومان
دی ریبوز 50 گرمی کد 107605 مرک آلمان

150,000 تومان
سدیم فلوراید 1 کیلوئی کد 106449 مرک آلمان

0 تومان
ان هگزان گرید بدون آب 500 میلی کد 104373 مرک آلمان

27,000 تومان
پترولیوم بنزن 40- 60 یک لیتری کد 101772 مرک آلمان

120,000 تومان
سولفات منگنز 1 کیلوئی کد 105999 مرک آلمان

0 تومان
ان و ان دی اتیل استامید 25 میلی کد 803214 مرک آلمان

0 تومان
ایندیگو کارمن 25 گرمی مرک آلمان

0 تومان
Benzyltributylammonium chloride for synthesis

420,000 تومان
1- ایکوسانول 100 گرمی کد 822051 مرک آلمان

50,000 تومان
Imidazolidin-2-thion zur Synthese 1 * 250 g (MERCK (MDA) INCL SCHUCHARDT) مرک آلمان

0 تومان
دی پتاسیم اگزالات 1 کیلوئی کد 105073 مرک آلمان

0 تومان
ortho-Boric acid, crystallized EMPROVE® exp Ph. Eur., BP, NF suitable for use as excipient

0 تومان
Biphenyl-2-ol for synthesis

98,000 تومان
تری سدیم سیترات 1 کیلوئی کد 106448 مرک آلمان

0 تومان
Benzyl bromide for synthesis

70,000 تومان
سدیم هیپو کلریت (آب ژاول) 2.5 لیتری کد 105614 مرک آلمان

75,000 تومان
آلیل اکسی -1و2-پروپان دی اول 100 میلی کد 818415 مرک آلمان

0 تومان
ortho-Boric acid, powder EMPROVE® exp Ph. Eur., BP, NF suitable for use as excipient

0 تومان
2و4 دی نیتروفنل 25 گرمی کد 3464 مرک آلمان

77,000 تومان
3- هیدروکسی تری آمونیوم کلراید 10 گرمی کد 822073 مرک آلمان

0 تومان
1- هپتن 25 میلی کد 820622 مرک آلمان

0 تومان
هگزافلورو-2-پروپانل 100 میلی کد 804515 ساخت شرکت مرک

0 تومان
1-Pentanol EMSURE® analytical reagent

0 تومان
Benzyl isothiocyanate for synthesis

0 تومان
اسید سیتریک 1 کیلوئی کد 100244 مرک آلمان

250,000 تومان
اتیل بوتیرات 500 میلی کد 800500 مرک آلمان

99,000 تومان
(2S,3S)-(-)- تارتاریک اسید 25 گرمی کد 800799 مرک آلمان

0 تومان
1-بوتانل 2.5 لیتری کد 101990 مرک آلمان

220,000 تومان
تری پتاسیم فسفات تری هیدرات 1 کیلوئی کد 105102 مرک آلمان

0 تومان
تیترازول سدیم هیدروکسید 1 نرمال کد 109956 مرک آلمان

76,000 تومان
پارافین 1 کیلوئی کد 107337 مرک آلمان

0 تومان
Benzyl cyanide for synthesis

0 تومان
2 - فنیل اتانل 5 میلی کد 805858 مرک آلمان

0 تومان
اکسید مس پودر 500 گرمی کد 102761 مرک آلمان

0 تومان
نئو فوشین 100 گرمی کد 4040 مرک آلمن

0 تومان
زایلن (گزیلول) 2.5 لیتری کد 108681 ساخت مرک آلمان هر بسته 2.5 لیتری

0 تومان
اتیل سینامات 250 میلی کد 800238 مرک آلمان

0 تومان
4-ونیل بنزوئیک اسید 1 گرمی کد 841019 مرک آلمان

0 تومان
سیانوریک کلراید 500 گرمی کد 802815 مرک آلمان

0 تومان
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers)

0 تومان
پارا آنیسیدین 500 گرمی کد 800458 مرک آلمان

0 تومان
آکریلیول کلراید 100 میلی کد 800826 مرک آلمان

75,000 تومان
N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromideGR for analysis 1 * 100 g ستاولن (CTAB) بسته بندی 100 گرمی کد 102342 مرک آلمان

0 تومان
L(+)-Asparagine monohydrate EMPROVE® exp Ph. Eur., extra pure suitable for use as excipient

0 تومان
کماسی برلیانت بلو G 250 بسته بندی 25 گرمی کد 115444 مرک آلمان

0 تومان
سدیم یدید 100 گرمی کد 106523 مرک آلمان

0 تومان
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene analytical reagent MERCK 102427 25g

0 تومان
برومو تیمول بلو 5 گرمی کد 103026 مرک آلمان

85,000 تومان
توئن 20 ساخت مرک آلمان 1 لیتری کد 822184