مقالات و توضیحات
آزمیران / کووت اسپکتروفتومتر

کووت اسپکتروفتومتر

سل / کووت اسپکتروفتومتر-فتومتر-فلورومتر

سل کوارتز / کووت کوارتز :

کووت کوارتز در ابعاد 12*12*45 میلیمتر :
کووت حجم 3.5 با درب لید
کووت حجم 3.5 با درب استاپر (گرد)
کووت حجم 1.75 دیواره مشکی با درب لید
کووت حجم 1.75 دیواره مشکی با درب استاپر
کووت حجم 1.75 دیواره سفید با درب لید
کووت حجم 1.75 دیواره سفید با درب استاپر
کووت حجم 1.4 دیواره مشکی با درب لید
کووت حجم 1.4 دیواره مشکی با درب استاپر
کووت حجم 1.4 دیواره سفید با درب لید
کووت حجم 1.4 دیواره سفید با درب استاپر
کووت حجم 1.0 دیواره مشکی با درب لید
کووت حجم 1.0 دیواره مشکی با درب استاپر
کووت حجم 1.0 دیواره سفید با درب لید
کووت حجم 1.0 دیواره سفید با درب استاپر
کووت حجم 0.7 دیواره مشکی با درب لید
کووت حجم 0.7 دیواره مشکی با درب استاپر
کووت حجم 0.7 دیواره سفید با درب لید
کووت حجم 0.7 دیواره سفید با درب استاپر
کووت حجم 0.35 دیواره مشکی با درب لید
کووت حجم 0.35 دیواره سفید با درب لید
کووت حجم 50ul دیواره مشکی با درب لید ( حجم 0.05 میلی لیتر )
---------------------------------------- --------------------
کوت شیشه ای حجم 3.5 با درب لید
---------------------------------------- --------------------
کووت کوارتز و شیشه حجم 7.0 ابعاد 22.5*12.5*45
---------------------------------------- --------------------
کوت کوارتز و شیشه حجم 17.5 ابعاد 52.5*12.5*45

تلفن 22755049