مقالات و توضیحات
آزمیران / قیمت سرامیک،راک،رویه میزی

قیمت سرامیک،راک،رویه میزی

1. راک آزمایشگاهی کوچک SMALL PEG BOARD 400*108*550 / قیمت 3.500.000
2. راک آزمایشگاهی بزرگ BIG PEG BOARD 550*122*700 / قیمت 3.800.000
3. سرامیک تخت به ابعاد 13*145*145 میلیمتر kelingenberg آلمان / کد 0.80.64 / قیمت 140.000
4. سرامیک سوراخدار به ابعاد 13*145*145 میلیمتر kelingenberg آلمان / کد 0.86.64 /قیمت 855.000
5. سرامیک لبه جلو به ابعاد 13*72.5*145 میلیمتر kelingenberg آلمان / کد 0.83.94 /قیمت 495.000
6. سرامیک لبه پشت به ابعاد 13*72.5*145 میلیمتر kelingenberg آلمان / کد 0.83.64 / قیمت 450.000
7. سرامیک گوشه چپ پشت kelingenberg آلمان / کد 0.83.74 / قیمت 595.000
8. سرامیک گوشه راست پشت kelingenberg آلمان / کد 0.83.84 / قیمت 595.000
9. سرامیک گوشه چپ جلو kelingenberg آلمان / کد 0.84.04 / قیمت 690.000
10. سرامیک گوشه راست جلو kelingenberg آلمان / کد 0.84.14 / قیمت 690.000
11. رویه میز آزمایشگاهی از نوع Trespa به ابعاد 366*152/5 سانتی متر و به ضخامت 12/7 میلیمتر به رنگ مشکی مقاوم در مقابل اسید و باز/ قیمت 28.000.000
12. رویه میز آزمایشگاهی از نوع Trespaبه ابعاد 366*152/5 سانتی متر و به ضخامت 16/00 میلیمتر به رنگ مشکی مقاوم در مقابل اسید و باز/ قیمت 33.300.000
13. رویه میز آزمایشگاهی از نوع Trespa به ابعاد 366*152/5 سانتی متر و به ضخامت 12/7 میلیمتر به رنگ خاکستری مقاوم در مقابل اسید و باز/ قیمت 29.900.000
14. رویه میز آزمایشگاهی از نوع Trespa به ابعاد 366*152/5 سانتی متر و به ضخامت 16/00 میلیمتر به رنگ خاکستری مقاوم در مقابل اسید و باز/