مقالات و توضیحات
آزمیران / 1و5 دی فنیل کاربازون مرک

1و5 دی فنیل کاربازون مرک

نام کالا : 1و5 دی فنیل کاربازون
واحد 25 گرمی
کد مرک : 103087
فرمول شیمیایی:
واحد بسته بندی 25 گرمی
قیمت 276 پوند انگلستان
واردات 93.10.23
اعتبار قیمت 2015.12.30