مقالات و توضیحات
آزمیران / سینک استیل ایرانی

سینک استیل ایرانی

سینک استیل ایرانی مخصوص آزمایشگاههای فرآوری سنگ معدن
سینک استیل ایرانی مخصوص آزمایشگاههای که با اسید و باز زیادی سروکار دارند
سینک استیل ایرانی مخصوص آزمایشگاههای تحقیقاتی