مقالات و توضیحات
آزمیران / لیست مواد شیمیایی موجود

لیست مواد شیمیایی موجود

لیست تعدادی از مواد شیمیایی به شرح ذیل می باشد
نام کالاردیفنام کالاردیفنام کالاردیف
آگار63اوره آز32اسید اگزالیک1
آگارز64اکسید روی33اسید بوریک2
آمیلاژ65اگزالات پتاسیم34اسید بنزوئیک3
آنیلین66اکسید نقره35اسید پیکریک4
آلبومین67استات سدیم36اسید پر کلریک5
آدرنالین68اکسید آهن37اسید پروپیونیک6
آرابینوز69اکسید آنتیموان38اسید تری کلرواستیک7
آلیزارین70اکسید آلومینیوم39اسید سولفوریک8
آسپارژین71اکسید کبالت40اسید سالسیلیک9
آلفانفتول72ایزوآمیل الکل41اسید سولفانیلیک10
اتیل استات73ایزوآمیل استات42اسید فرمیک11
اتانول74اوره43اسید فسفریک12
اتانول آمین75استن44اسید کلریدریک13
استات آمونیوم76بافر پ هاش445اسید لاکتیک14
استات روی 77استونیتریل46اسید استئاریک15
استات کلسیم78اگزالات سدیم47اسید تایوگلیکولیک16
استات مرکوری79برمواتان48اسید تانیک17
استات مس80استات باریم49اسید مولیبدیک18
استات نیکل81اکسید کلسیم50اسید اولئیک19
استیلن استن82الکل بنزیل51اسید فتالیک20
استیلن کلرید83اتیلن دی آمین52اسید هیدروفلوریدریک21
برمید آمونیوم84اتیلن گلیکول53اسید اسپارتیک22
بنزیل الکل85اتیل متیل کتون54اسید اسکوربیک23
بنزین بنزیل 86ان هپتان55اسید هیدروکلریدریک24
بوتیل استات87ان هگزان56اسید استیک25
باریم88ایزوبوتانل57برموکروزول گرین26
بوتانل89ایزواکتان58استات جیوه27
برومات سدیم90ایزو فتالیک اسید59استارچ28
بی کربنات سدیم91آمینو تیازول60استئاریل الکل29
بی کربنات سدیم92آمینو فنل61ارتوتولوئدین30
بنزن93آمونیوم دی هیدروژن فسفات62اورنج جی31
لیست تعدادی از مواد شیمیایی به شرح ذیل می باشد
نام کالاردیفنام کالاردیفنام کالاردیف
سولفات مس156تولوئن125بیسموت III نیترات94
سولفات نقره157تیو استامید126برموفنل بلو95
سولفات پتاسیم158تنگستات سدیم127بنزالدئید96
سیانید پتاسیم159تری اتانول آمین128بوتیل استات97
سیانید سدیم160تترا کلرید کربن129بافر پ هاش 798
سیترات سدیم161تتراکلرواتیلن130پتاسیم دی هیدروژن فسفات99
سیکلوهگزانول162تتراهیدروفوران131پتاسیم متاپریدات پریودات100
سولفور163تیوسیانات آلومینیوم132پتاسیم هگزا سیانوفرات101
ساکاروز164تیوسیانات جیوه133پتاسیم هیدورژن سولفات102
سیلیکون165تریپسین 134پراکسید باریم103
سوربیتول166جیوه135سیلیکاژل104
سولفیت سدیم167دی ایتل اتر136پپتون105
سدیم نیترووپروکساید168دی کلروبوتان137پپسین106
سدیم سلنیت169دی میتل گلی اکسیم138پارافین107
سدیم هیدورکسید170دی متیل سولفو کساید139پیریدن108
فنل171دی مانیتول140پودر آهن109
فنل رد172دی اتانول 1412- پروپانل110
فروکتوز173دی استیل منو کسیم142پلی وینیل الکل111
فرمالدئید174دی مانوز143پلی اتیلن گلیکول112
فنیل آلانین175دی سدیم هیدروژن فسفات144پرمنگنات پتاسیم113
فلورید سدیم176ریبوز145پلی اتیلن گلیکول 2000114
فنل فتالئین177زیر کونیم اکساید 146پلی اتیلن گلیکول 6000115
فلورید پتاسیم178ژلاتین147پلی اتیلن گلیکول 1000116
فنل هیدرازین179سدیم 148پیروگالول117
فنیل ایزوسیانات180سدیم آزاید149پارافرم آلدئید118
فسفر181سدیم سالسیلات150پترولیوم بنزن119
فرمامید182سولفات آمونیوم151توئین 20120
کربنات آمونیوم183سولفات آلومینیوم152توئین 40121
کربنات پتاسیم184سولفات پتاسیم آلومینیوم153توئین 80122
کربنات سدیم185سولفات سدیم154تیوسولفات سدیم123
کربنات کلسیم186سولفات روی155تیوره124

لیست تعدادی از مواد شیمیایی به شرح ذیل می باشد
نام کالاردیفنام کالاردیف
مورکساید
218
کربنات لیتیم
187
مولیبدات سدیم
219
کرومات سدیم
188
متیل پروپیونات
220
کلروبنزن
189
تولوئیدن بلو
221
کلروفرم
190
متیل بنزوات
222
کلرومتان
191
تتراپلکس
223
کلرید آمونیوم
192
نفتالین
224
کلرید پتاسیم
193
نئوفوشین
225
کلرید کلسیم
194
نین هیدرین
226
کلرید سدیم
195
ید
227
کلرید نیکل
196
نیتریت سدیم
228
کنگورد
197
نیترات آمونیم
229
کافئین
198
نیترات باریم
230
کازئین
199
نیترات پتاسیم
231
کادمیوم
200
نیترات سدیم
232
کلودیون
201
نیترات نقره
233
کلرات سدیم
202
نیتروبنزن
234
کریستال ویوله
203
هپتان
235
کاندابالزم
204
هیستیدین
236
کربنات باریم
205
هیدروژن پراکساید
237
گلوکز
206
هپتامولیبدات آمونیوم
238
گزیلول
207
هیدورکسید باریم
239
گلایسین
208
هیدروکسید پتاسیم
240
گلیسرول
209
هیدوکسید کلسیم
241
گالاکتوز
210
یدات پتاسیم
242
متیل رد
211
یدید سدیم
243
متیل سالسیلات
212
یدات سدیم
244
متیل فرمات
213
یدید مرکوری
245
متیل ویولت
214


متانول
215


مالتوز
216


مرکوری (جیوه)
217
نام ماده   قیمت (ریال)
1 MERCK Egg Yolk 50cc 470,000
2 آب اکسیژنه MERCK 2.5L 650,000
3 آلفا نفتیل دی اتیلن دی آمید هیدروکلراید MERCK 5gr 980,000
4 آمونیاک MERCK 2.5L 450,000
5 آمونیوم هپتا مولیبدات ساخت ایران 100gr 250,000
6 ائوزین MERCK 100gr 1,830,000
7 اتانول MERCK 2.5L 690,000
8 استات سرب MERCK 1Kg 950,000
9 استن MERCK 2.5L 530,000
10 اسید استیک MERCK 2.5L 700,000
11 اسید اسکوربیک MERCK 25gr 1,500,000
12 اسید بوریک MERCK 1Kg 690,000
13 اسید سولفوریک MERCK 2.5L 600,000
14 اسید سولفوریک 0,1 نرمال تیترازول MERCK - 170,000
15 اسید کلریدریک MERCK 2.5L 410,000
16 اسید نیتریک MERCK 2.5L 490,000
17 اکسید مس MERCK 100gr 1,400,000
18 اکسید منیزیم سبک MERCK 1Kg 1,450,000
19 اسید اگزالیک MERCK 1Kg 750,000
20 ان هگزان MERCK 2.5L 630,000
21 تری اکسید ارسنیک CDH 500gr 500,000
22 تولوئن MERCK 2.5L 630,000
23 بافر 7,4 MERCK 1liter 430,000
24 بیکربنات سدیم MERCK 1Kg 400,000
25 پتاسیم دی کرومات MERCK 1Kg 2,110,000
26 پتاسیم دی کرومات AppliChem 1Kg 700,000
27 پتاسیم فرو سیانید BDH 500gr 400,000
28 پتاسیم کلراید 3 مولار ساخت ایران 250cc 130,000
29 پلاسمای خرگوش 2 ویال MERCK - 500,000
30 تترابورات سدیم 10 آبه (بوراکس) Scharlau 1Kg 400,000
31 تیترازول دی کرومات پتاسیم MERCK - 500,000
32 تیترازول سود 0,1 نرمال MERCK - 160,000
33 تیترازول نیترات نقره 0,1 نرمال MERCK - 500,000
34 تیوسیانات آمونیوم MERCK 1Kg 900,000
35 تیوسیانات پتاسیم MERCK