مقالات و توضیحات
آزمیران / قیمت فروش شیشه آلات

قیمت فروش شیشه آلات

قيمت فروش شيشه آلات آزمايشگاهي آلماني


كليه قيمتها از درجه اعتبار ساقط است
قابل توجه مراکز تحقيقاتي و آزمايشگاهي
شيشه آلات آلماني پيرکس PYREX وارداتي با کيفيت عالي داراي نشان استاندارد بين المللي CE, ISO, DIN, ASTM
با قيمتهاي باور نکردني، کلاس A و کلاس AS
رديف شرح مشخصات قيمت واحد به ريال
1. بورت ساده شير شيشه اي AS 0/1 50ml ريال 250,000
2. بورت ساده شير شيشه اي AS 0/2 100ml ريال 285,000
3. بورت ساده شير تفلوني 0/02 AS 10ml ريال 250,000
4. بورت ساده شير تفلوني0/05 AS 25ml ريال 260,000
5. بورت ساده شير تفلوني0/1 AS 50ml ريال 270,000
6. بورت ساده شير تفلوني0/2 AS 100ml ريال 300,000
7. بورت اتوماتيک تک شير شير-شAS 10ml ريال 920,000
8. بورت اتوماتيک تک شير شير-شAS 25ml ريال 920,000
9. بورت اتوماتيک تک شير شير-شAS 50ml ريال 920,000
10. بورت اتوماتيک تک شير شير-تAS 10ml ريال 990,000
11. بورت اتوماتيک تک شير شير-ت AS 25ml ريال 1,050,000
12. بورت اتوماتيک تک شير شير-ت AS 50ml ريال 1,050,000
13. بورت مخزن پلاستيکي SCHILING 10ml ريال 450,000
14. بورت مخزن پلاستيکي SCHILING 25ml ريال 450,000
15. بورت مخزن پلاستيکي SCHILING 50ml ريال 450,000
16. بورت شير تفلوني کلاس B 25ml ريال 110,000
17. بورت شير تفلوني کلاس B 50ml ريال 120,000
18. مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 5ml ريال 25,000
19. مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 10ml ريال 27,000
20. مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 25ml ريال 29,000
21. مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 50ml ريال 31,000
22. مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 100ml ريال 35,000
23. مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 250ml ريال 62,000
24. مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 500ml ريال 95,000
25. مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 1000ml 195,000
26. مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 2000ml 280,000
27. سل شيشه اي 1/25*1/25*4/5 ريال 80,000
28. سل شيشه اي 1/25*2/25*4/5 ريال 180,000
29. سل شيشه اي 1/25*5/25*4/5 ريال 300,000
30. کروزه نيکلي درب دار uk 25cc ريال 130,000
31. کروزه نيکلي درب دار uk 50cc ريال 140,000
32. پتري ديش آلماني 80mm ريال 9,200
33. پتري ديش آلماني 100mm ريال10,500
34. بالن ژوژه کلاس A 1ml ريال 80,000
35. بالن ژوژه کلاس A 2ml ريال 80,000
36. بالن ژوژه کلاس A 5ml ريال 20,000
37. بالن ژوژه کلاس A 10ml ريال 20,000
38. بالن ژوژه کلاس A 20ml ريال 23,000
39. بالن ژوژه کلاس A 25ml ريال 23,000
40. بالن ژوژه کلاس A 50ml ريال 25,000
41. بالن ژوژه کلاس A 100ml ريال 30,000
42. بالن ژوژه کلاس A 200ml ريال 45,000
43. بالن ژوژه کلاس A 250ml ريال 40,000
44. بالن ژوژه کلاس A 500ml ريال 60,000
45. بالن ژوژه کلاس A 1000ml ريال 87,000
46. بالن ژوژه کلاس A 2000ml ريال 190,000
47. شيشه در پيچ دار بدون مارک 100 ريال 14,000
48. شيشه در پيچ دار بدون مارک 250 ريال 15,000
49. شيشه در پيچ دار بدون مارک 500 ريال 18,500
50. شيشه در پيچ دار بدون مارک 1000 ريال 32,000
51. کروزه قوچ p1 30ml ريال 85,000
52. کروزه قوچ p4 30ml ريال 85,000
53. کروزه قوچ p1 50ml ريال 105,000
54. کروزه قوچ p4 50ml ريال 105,000
55. پيپت ژوژه AS 1cc ريال 19,000
56. پيپت ژوژه AS 2cc ريال 19,500
57. پيپت ژوژه AS 5cc ريال 22,000
58. پيپت ژوژه AS 10cc ريال 26,000
59. پيپت ژوژه AS 11cc ر50,000
60. پيپت ژوژه AS 20cc ريال 35,000
61. پيپت ژوژه AS 25cc ريال 35,000
62. پي پت ميلي ليتر 1 AS ريال 8.800
63. پي پت ميلي ليتر 2 AS ريال 9.400
64. پي پت ميلي ليتر 5 AS ريال 11.800
65. پي پت ميلي ليتر 10 AS ريال 12.900
66. پي پت ميلي ليتر 20 AS ريال 24.900
67. پي پت ميلي ليتر 25 AS ريال 27.800
68. پي پت ميلي ليتر 50 AS ريال 74.500
69. پيپت تفنگي ژربر 1Ml ريال 200,000
70. پيپت تفنگي ژربر 10Ml ريال 200,000
71. قيف دکانتور شير تفلوني 100ml ريال 160,000
72. قيف دکانتور شير تفلوني 250ml ريال 190,000
73. قيف دکانتور شير تفلوني 500ml ريال 220,000
74. قيف دکانتور شير تفلوني 1000ml ريال 240,000
75. قيف دکانتور شير تفلوني 2000ml ريال 550,000
76. ظرف توزين SIMAX 35*35 ريال 150,000
77. ظرف توزين SIMAX 35*50 ريال 150,000
78. ظرف توزين SIMAX 40*70 ريال 150,000
79. ظرف توزين SIMAX 50*50 ريال 150,000
80. پيکنومتر کاليبره SIMAX 10cc ريال 170,000
81. پيکنومتر کاليبره SIMAX 25cc ريال 180,000
82. پيکنومتر کاليبره SIMAX 50cc ريال 190,000
83. پيکنومتر کاليبره SIMAX 100cc ريال 230,000
84. ارلن دهانه تنگ 25ml ريال 13,500
85. ارلن دهانه تنگ 50ml ريال 14,000
86. ارلن دهانه تنگ 100ml ريال 14,500
87. ارلن دهانه تنگ 250ml ريال 17,000
88. ارلن دهانه تنگ 500ml ريال 24,000
89. ارلن دهانه تنگ 1000ml ريال 40,000
90. ارلن دهانه تنگ 2000ml ريال 90,000
91. ارلن دهانه تنگ 3000ml ريال 220,000
92. ارلن دهانه تنگ 5000ml ريال 250,000
93. بشر کوتاه 25ml ريال 10,000
94. بشر کوتاه 50ml ريال 12,500
95. بشر کوتاه 100ml ريال 13,500
96. بشر کوتاه 150ml ريال 16,000
97. بشر کوتاه 250ml ريال 16,000
98. بشر کوتاه 400ml ريال 20,000
99. بشر کوتاه 600ml ريال 23,000
100. بشر کوتاه 800ml ريال 24,000
101. بشر کوتاه 1000ml ريال 39,000
102. بشر کوتاه 2000ml ريال 77,000
103. بشر کوتاه 3000ml ريال 180,000
104. بشر کوتاه 5000ml ريال 270,000
105. قيف ايمهيوف ساده SIMAX 1000ml ريال 1,050,000
106. قيف ايمهيوف شيردار SIMAX 1000ml ريال 1,700,000
107. مخزن بورت رنگي 2500ml ريال 20,000
108. مخزن بورت سفيد 2500ml ريال
109. دسيکاتور 15 سانت شيردار ساخت چين 230.000ريال
110. دسيکاتور 24 سانت شير دار ساخت چين 480.000 ريال
111. دسيکاتور 24 ساده ساخت چين 399.000 ريال
112. دسيکاتور 24 سانت شير دار ساخت SIMAX زيماکس 1.440.000ريال
113. پيکنومتر 25 ميلي ليتري ساده ساخت ايران با کيفيت عالي 98.000ريال
114. پيکنومتر 25 ميلي ليتري ترمومتر دار ساخت براند آلمان BRAND 980.000ريال
115. پوار پيپت 3 راهه ساخت آلمان ايزولب 54.000ريال
116. پوار بورت اتوماتيک آلمان 47000ريال
117. سري کامل شيشه آلات هضم و تقطير کجلدال ساخت ايران 330.000ريال
118. سري کامل شيشه آلات سوکسله تقطير ساخت ايران 330.000ريال
119. سنگ جوش (پرل ) آلماني در انواع سايز ها 100 گرمي 23.000ريال
120. کارتوش آلماني ساخت MN بسته 10 عددي 330.000ريال
121. لوله آزمايش 16*100 دربدار ساخت آلمان 8800ريال
122. لام 72 عددي چين 8900ريال
123. پليت (پتري ديش ) 6 سانت پلاستيکي استريل بسته 1280 عددي925.000ريال
124. پليت (پتري ديش ) 8 سانت پلاستيکي استريل بسته 1180 عددي925.000ريال
125. سل (کوت) شيشه اي دستگاه اسپکتروفوتومتر 1*1*4.5سانتي متر ساخت دابي تک آلمان 128.000ريال
126. سل (کوت) کوارتز دستگاه اسپکتروفوتومتر 1*1*4.5سانتي متر ساخت دابي تک آلمان 780.000ريال
127. انواع لاکتودانسيتو متر و ترمو لاکتودانسيتو متر ساخت ELLA فرانسه و LUDWIG SCHNIDER آلمان
128. انواع ترمومتر فرانسوي ساخت ELLA با استاندارد ASTM
129. تانک کروماتوگرافي 220*220*130 مناسب جهت پليت هاي سايز 20*20 ساخت آلمان 3.100.000ريال
130. نوار چسب تست اتوکلاو ساخت انگلستان 1 حلقه 54.000ريال
131. مگنت کش تفلوني ساخت آلمان 25 سانتي 230.000ريال
132. مگنت کش تفلوني ساخت آلمان 45 سانتي 430.000ريال
133. مگنت روکش تفلون استوانه اي شکل 1.5سانت آلمان 34.000ريال
134. مگنت روکش تفلون استوانه اي شکل 3 سانت آلمان 44.000ريال
135. مگنت روکش تفلون استوانه اي شکل 4 سانت آلمان 54.000ريال
136. مگنت روکش تفلون ضربدري (کراس ) شکل 4 سانت آلمان 134.000ريال
137. ساخت شيشه آلات سفارشي با بهترين کيفيت و بهترين مواد اوليه از جنس پيرکس
138. بمب کالريمتري
139. انواع دانسيتومتر شيشه اي سه شاخه و دو شاخه مطابق نمونه خارجي
140. دستگاه کلونجر
141. انواع شيشه گازشور
142. انواع ست تقطير و هضم سفارشي
143. ترمو راکتور
144. انواع رابط – روداژدار کردن کليه شيشه آلات – دربدار کردن شيشه آلات پيرکس – نصب رابط خلا بر روي انواع ظروف شيشه اي آزمايشگاهي
145. ساخت انواع مبرد ساده و روداژ دار – مبرد حبابدار – مارپيچ ساده و دوبل – مبرد رفلاکس – کندانسور پيرکس جهت دستگاههاي آبمقطر گيري و سوکسله
146. ست کامل سوکسله – ست کامل هضم و تقطير ماکروکجلدال ده قطعه اي