مقالات و توضیحات
آزمیران / دماسنج و چگالی سنج چینی

دماسنج و چگالی سنج چینی

رديف

شرح

مدل

1

الکل سنج 3 عددی

 

2

الکل سنج 10 عددی

 

3

الکل سنج  0-100

 

4

الکل سنج  0-100  با ترمومتر

 

5

بومه سنج 0-70

 

6

بومه سنج خاک (0-60º)

 

7

بومه سنج خاک    995-1050kgm3

 

8

بومه سنج خاک    995-1030kgm3

 

9

ترمومتر ماکزیموم و می نیموم

KT-B09

10

دانسی متر نفت 6 عددی( (650-1010kgm3

 

11

دانسی متر نفت 9 عددی( (650-1010kgm3

 

12

دانسی متر 14 عددی) 600-2000kg/m3 ) 

 

13

دماسنج الکلی پشت زرد -10,110C

 

14

دماسنج الکلی پشت زرد -10,150C

 

15

دما سنج جیوه ای  110Cو -10

 

16

دما سنج جیوه ای   250 C و -10

 

17

دماسنج حیوه ای 0,200 C

 

18

دماسنج جیوه ای C 0,250

 

19

دماسنج جیوه ای C 0,150

 

20

دماسنج جیوه ای C -10,360

 

 

   فهرست قیمت  واردات از PLT مالزی