مقالات و توضیحات
آزمیران / رفراکتومترهای چینی

رفراکتومترهای چینی

ردیف

شرح

 

توضيحات

 

1

رفراکتومتر رومیزی ABBE        %  nD :1.3330-1,7000 ,  Brix :0-95

آزمايشگاهي صنعتي

   2

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل           % nD:1.3330-1.4099   , Brix :0-45

آزمايشگاهي صنعتي

3

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل nD:1.4370-1.5232  ,  Brix:58-92%                          

آزمايشگاهي صنعتي

4

رفراكتومتر روميزي ديجيتال nD:1.3000-1.7000 ,Brix 0.95%                  

Model:WAY-2S

5

رفراکتومتر دستی طرح آتاگو            % 90-0      Brix :                    

سه رنج  آزمايشگاهي صنعتي

6

رفراکتومتر جواهر شناسی پرتابل             1.38-1.81nD:  

 

7

رفراکتومتر دستی با دقت 0.5                %80-0

دو رنج ساكاريمتر(قند سنج)

8

رفراکتومتر دستی با دقت 1                   % 80-0

تك رنج   (الكل سنج)

9

رفراکتومتر دستی با دقت 1 چراغدار          % 80-0

تك رنج   (الكل سنج)

10

رفراکتومتر دستی چراغدار با ATC            %92-58

آزمايشگاهي صنعتي

11

رفراکتومتر دستی با ATC                      %90-58

آزمايشگاهي صنعتي

12

رفراکتومتر دستی با                       ATC% 32-0

ساكاريمتر(قند سنج)

13

رفراکتومتر دستی% 100-0 یا  %28-0

( شوری سنج)     

14

رفراکتومتر دستی%12-0  ،با (1000-1050sg),ATC

  (اورینومتر)

15

رفراکتومتر دستی%12-0  ،  با (1000-1050sg),ATCچراغدار

  (اورینومتر)

16

رفراکترمتر دستي% 13-25 REF-1325

( رطوبت سنج عسل  )