مقالات و توضیحات
آزمیران / محصولات شارلو

محصولات شارلو

لیست مواد شیمیایی موجود در انبار شرکت بشرح ذیل می باشد


1,2-Dichlorobenzene, synthesis grade, CAT NO, DI03821000, MERCK CAT NO, 803238


1 و2 دی کلرو بنزن، سنتز گرید، شماره کاتالوگ، DI03821000، شماره سفارش مرک803238


1,2-Dichloroethane, extra pure, CAT NO, DI04061000, MERCK CAT NO, 100955, MERCK CAT NO


1 و2 دی کلرو بنزن، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، DI04061000، شماره سفارش مرک


1,2-Dichloroethane, HPLC grade, CAT NO, DI04091000, MERCK CAT NO,  113713


1 و2 دی کلرو بنزن، HPLCگرید، شماره کاتالوگ، DI04061000، شماره سفارش مرک113713


1,2-Dichloroethane, reagent grade, ACS, CAT NO, DI04072500, MERCK CAT NO,


1 و2 دی کلرو بنزن، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، DI04061000، شماره سفارش مرک


1,4-Dioxane,  extra pure, stabilized, CAT NO, DI12871000, MERCK CAT NO, 103115


1 و4 دی اکسان، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، DI12871000، شماره سفارش مرک 103115


1,4-Dioxane, extra pure, stabilized,CAT, NO, DI12872500, MERCK CAT NO, 103115


1 و4 دی اکسان، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، DI12872500، شماره سفارش مرک 103115


1,4-Dioxane, reagent grade, CAT NO, DI12892500, MERCK CAT NO, 109671


1 و4 دی اکسان، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، DI12892500، شماره سفارش مرک 109671


1/4-Dioxane, extra, stabilized with 2/5, CAT NO, DI1287025A, MERCK CAT NO, 103115


1 و4 دی اگسان، اکسترا، شماره کاتالوگ، DI1287025A، شماره سفارش مرک 103115


1/4-Dioxane, reagent grade, ACS,ISO, stabilized, CAT NO, DI1289025A, MERCK CAT NO, 109671


1 و4 دی اگسان، ریجنت گرید ، شماره کاتالوگ، DI1289025A ، شماره سفارش مرک 109671


1-Butanol, extra pure,USP,NF, CAT NO, AL01701000, MERCK CAT NO, 100988


1 بوتانول، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AL01701000، شماره سفارش مرک، 100988


1-Butanol, extra pure,USP,NF, CAT NO, AL01702500, MERCK CAT NO, 100988


1 بوتانول، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AL01702500، شماره سفارش مرک، 100988


1-Butanol, reagent grade, ACS, ISO, CAT NO, AL01731000, MERCK CAT NO, 101990


1 بوتانول، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AL01731000، شماره سفارش مرک، 100990


1-Butanol, reagent grade, ACS, ISO, CAT NO, AL01732500, MAERCK CAT NO, 101990


1 بوتانول، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، AL01732500، شماره سفارش مرک، 101990


1-Dodecanol, synthesis grade, CAT NO, AL03301000, MERCK CAT NO, 803462


1 دودکانول، سنتز گرید، شماره کاتالوگ، AL03301000، شماره سفارش مرک، 803462


1-Heptane sulfonic acid, sodium salt, CAT NO, AC12420025, MERCK CAT NO, 118306


1 هپتان سولفونیک اسید، نمک سدیم، شماره کاتالوگ AC12420025، شماره سفارش مرک118306


1-Hexane sulfonic acid, sodium salt, CAT NO, AC12470025, MERCK CAT NO, 118305


1 هگزان سولفونیک اسید، شماره کاتالوگ AC12470025، شماره سفارش مرک118305


1-Hexanol, synthesis grade, CAT NO, AL02701000, MERCK CAT NO, 804393


1 هگزانول، ساینتیس گرید، شماره کاتالوگ، AL02701000، شماره سفارش مرک، 804393


1-Methyl-2-pyrrolidone, extra pure, Ph, CAT NO, ME04952500, MERCK CAT NO, 105215


1 متیل 2 پیرولیدون، اکسترا پیور،شماره کاتالوگ، ME04952500، شماره سفارش مرک، 105215


1-Methyl-2-pyrrolidone, synthesis grade, CAT NO, ME04942500, MERCK CAT NO, 806072


1 متیل 2 پیرولیدون، سنتز گرید،شماره کاتالوگ، ME04942500، شماره سفارش مرک، 806072


1-Naphthol, synthesis grade, CAT NO, NA01100250, MERCK CAT NO, 822890


1 نفتانول، ساینتزیز گرید، شماره کاتالوگ، NA01100250، شماره سفارش مرک822890


1-Naphthylamine, synthesis grade, CAT NO, NA00471000, MERCK CAT NO, 82229


1 نفتیل آمین، سنتز گرید، شماره کاتالوگ، NA00471000، شماره سفارش مرک82229


1-Octane sulfonic acid, sodium salt, CAT NO, AC17020025, MERCK CAT NO, 118307


1 اکتان سولفونیک اسید، نمک سدیم، شماره کاتالوگ، AC17020025، شماره سفارش مرک118307


1-Propanol, reagent, CAT NO, AL04371000, MERCK CAT NO, 100997


1 پروپانول، ریجنت، شماره کاتالوگ،, AL04371000 شماره سفارش مرک100997


2,2,4-Trimethylpentane, extra pure (Isooctane), CAT NO, IS01531000, MERCK CAT NO,


2و2و4 تری متیل پنتان، اکسترا پیور(ایزو اکتان)، شماره کاتالوگ، IS01531000،شماره سفارش مرک،


2,2,4-Trimethylpentane, extra pure (Isooctane), CAT NO, IS01532500, MERCK CAT NO,


2و2و4 تری متیل پنتان، اکسترا پیور(ایزو اکتان)، شماره کاتالوگ، IS01532500،شماره سفارش مرک،


2,4-Dinitrophenylhydrazine, reagent grade, CAT NO, DI12250025, MERCK CAT NO, 103081


2و4 دی نیتروفنیل هیدرازین، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، DI12250025، شماره سفارش مرک،103081


2,6-Dichlorophenol-indophenol, sodium salt, CAT NO, DI04150005, MERCK CAT NO, 103028


2و6 دی کلرو فنول-ایندوفنول، نمک سدیم، شماره کاتالوگ DI04150005، شماره سفارش مرک103028


2-Butanol, reagent grade, CAT NO, AL01771000, MERCK CAT NO, 109630


2بوتانول، ریجنت گرید،شماره کاتالوگ AL01771000، شماره سفارش مرک109630


2-Naphthol, synthesis grade, CAT NO, NA01160250, MERCK CAT NO, 822290


2 نفتول، ساینتزیز گرید، شماره کاتالوگ، NA01160250، شماره سفارش مرک 822290


2-Nitrophenyl- beta-D-galactopyranoside 9, CAT NO, 12882-00100, MERCK CAT NO,


2 نیتروفنیل-بتا-دی-گالاکتوپیرانوسید، شماره کاتالوگ، 12882-00100،شماره سفارش مرک،


2-Phenylethanol, s.g/sample, CAT NO, AL02450250, MERCK CAT NO, 807006


2 فنیل اتانول، شماره کاتالوگ، AL02450250، شماره سفارش مرک807006


2-Phenylethanol, synthesis grade, CAT NO, AL02451000, MERCK CAT NO, 807006


2فنیل اتانول، سنتز گرید، شماره کاتالوگ، AL02451000، شماره سفارش مرک،807006


2-Propanol, extra pure, Ph Eur, USP, BP, CAT NO, AL03112500, MERCK CAT NO, 100995


2 پروپانول، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AL03112500، شماره سفارش مرک، 100995


2-Propanol, Multisolvent®, HPLC grade, ACS I, CAT NO, AL03212500, MERCK CAT NO,


2 پروپانول، مولتی سالونت،HPLC گرید، شماره کاتالوگ، AL03212500، شماره سفارش مرک،


2-Propanol, reagent grade, ACS, ISO, packed I, CAT NO, AL03122500, MERCK CAT NO, 109634


2-پروپانول، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، AL03122500، شماره سفارش مرک،109634


4-(Dimethylamino)- benzaldehyde, synthesis, CAT NO, DI09350100, MERCK CAT NO, 803057


4(دی متیل آمینو)-بنزالدهید، ساینتزیز، شماره کاتالوگ، DI09350100، شماره سفارش مرک، 803057


5-Sulfosalicylic acid dihydrate, reagent grade, CAT NO, AC20931000, MERCK CAT NO, 100689


5 سولفوسالیسلیک اسید دی هیدرات، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، AC20931000، شماره سفارش مرک،100689


8-Hydroxyquinoline, synthesis grade, CAT NO, HI02570250, MERCK CAT NO, 820261


8هیدروکوئینولین، سنتز گرید، شماره کاتالوگ، HI02570250، شماره سفارش مرک،820261


Acetic acid glacial, extra pure, Ph Eur, CAT NO, AC03421000, MERCK CAT NO, 100056


استیک اسید گلاسیال، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AC03421000، شماره سفارش مرک، 100056


Acetic acid glacial, extra, Ph, CAT NO, AC03422500, MERCK CAT NO, 100056


استیک اسید گلاسیال، اکسترا ، شماره کاتالوگ، AC03422500، شماره سفارش مرک، 100056


Acetic acid glacial, extra, Ph Eur, CAT NO, AC0342025P, MERCK CAT NO, 100056


استیک اسید گلاسیال، اکسترا ، شماره کاتالوگ، AC0342025P، شماره سفارش مرک، 100056


Aceton, anhydrous,99/8%, CAT NO, CAT NO, AC03191000, MERCK CAT NO,


استون، انهیدروس، 8/99%، شماره کاتالوگ، AC03191000، شماره سفارش مرک،


Acetic acid glacial,reagent grade, CAT NO, AC03442500, MERCK CAT NO, 100063


استیک اسید گلاسیال، ریجنت گرید ، شماره کاتالوگ، AC03442500، شماره سفارش مرک، 310006


Aceton, extra pure,Ph Eur,Bf, Nf, CAT NO, AC03132500, MERCK CAT NO, 100013


استون، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AC03132500، شماره سفارش مرک، 100013


Aceton, Multisolvent® HPLC grade,CAT NO, AC03102500, MERCK CAT NO, 100020


استون، مولتی سالونت،HPLCگرید، شماره کاتالوگ، AC03102500، شماره سفارش مرک، 100020


Aceton, reagent, CAT NO, AC03142500, MERCK CAT NO, 100014


استون، ریجنت، شماره کاتالوگ،AC03142500، شماره سفارش مرک،100014


Aceton,extra pure, Ph Eur, BF, NF, CAT NO, AC0312025P, MERCK CAT NO, 100013


استون، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AC0312025P ، شماره سفارش مرک،100013


Acetone, extra pure, Ph Eur,BP,NF, Pac, CAT NO, AC03122500, MERCK CAT NO, 100013


استون، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AC03122500 ، شماره سفارش مرک،100013


Acetone, reagent grade, ACS, ISO, packed, CAT NO, AC03141000, MERCK CAT NO, 100014


استون، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، AC03141000 ، شماره سفارش مرک،100014


Acetone,extra pure, Ph Eur, BP, NF, packed, CAT NO, AC03121000, MERCK CAT NO, 100013


استون، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AC03121000 ، شماره سفارش مرک،100013


Acetone,reagent grade, ACS,ISO, CAT NO, AC0314025A, MERCK CAT NO, 100014


استون، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، AC0314025A ، شماره سفارش مرک،100014


Acetonitrile, gradient 240nm/far UV HPLC, CAT NO, AC03292500, MERCK CAT NO, 100030


استو نیتریل، گرادیانت240 نانو متر، شماره کاتالوگ، AC03292500، شماره سفارش مرک، 100030


Acetonitrile, reagent grade, ACS, CAT NO, AC03272500, MERCK CAT NO, 100003


استو نیتریل، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، AC03272500، شماره سفارش مرک، 100003


Acetonitrile,Mul.,HPLC, CAT NO, AC03332500, MERCK CAT NO, 114291


استو نیتریل، مولتی،HPLC، شماره کاتالوگ، AC03332500، شماره سفارش مرک، 114291


Acetophenone, extra pure, CAT NO, AC03001000, MERCK CAT NO, 800028


استو نیتریل، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AC03001000، شماره سفارش مرک، 800028


Acido 1-pentanoslfonico, CAT NO, AC17450025, MERCK CAT NO, 118304


اسیدو 1-پنتا سولفونیکو، شماره کاتالوگ،AC17450025، شماره سفارش مرک،1188304


Agarose Low EEO, electrophoresis grade, CAT NO, AG00300025, MERCK CAT NO, 116802


آگاروز، الکتروفورز گرید، شماره کاتالوگ، AG00300025، شماره سفارش مرک، 116802


Aluminion, reagent grade for aluminium, ACS, CAT NO, AL08600025, MERCK CAT NO, 100128


آلومینیون، ریجنت گرید برای آلومینیوم، شماره کاتالوگ، AL08600025، شماره سفارش مرک، 100128


Aluminium chloride hexahydrate, extra pure, CAT NO, AL07701000, MERCK CAT NO, 101083


آلومینیوم کلرید هگزا هیدرات، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AL07701000، شماره سفارش مرک، 101083


Aluminium nitrate nonahydrate, extra pure, CAT NO, AL08501000, MERCK CAT NO, 101086


آلومینیوم نیترات نونا هیدرات، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AL08501000، شماره سفارش مرک، 101086


Aluminium oxide activated, neutral,for colum, CAT NO, AL08351000, MERCK CAT NO, 101077


آلومینیوم اکسید فعال، شماره کاتالوگ، AL08351000، شماره سفارش مرک، 101077


Aluminium oxide, synthesis grade, CAT NO, AL08301000, MERCK CAT NO,


آلومینیوم اکسید، سنتز گرید، شماره کاتالوگ، AL08301000، شماره سفارش مرک،


Aluminium potassium sulfate 12- hydrate, CAT NO, AL07451000, MERCK CAT NO, 101042


آلومینیوم پتاسیم سولفات 12 آبه، شماره کاتالوگ،AL07451000، شماره سفارش مرک، 101042


Aluminium sulfate 18-hydrate, extra pure, CAT NO, AL08551000, MERCK CAT NO, 101102


آلومینیوم سولفات 18 آبه، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AL08551000،شماره سفارش مرک، 101102


Aluminium, powder, synthesis grade, CAT NO, AL07601000, MERCK CAT NO, 101056


آلومینیوم، پودر، ساینتسیس گرید، شماره کاتالوگ، AL07601000، شماره سفارش مرک، 101056


Aluminium, standard solution 1000 mg/I A, CAT NO, AL07510500, MERCK CAT NO, 119770


آلومینیوم، محلول استاندارد 1000میلی گرم بر لیتر، شماره کاتالوگ،AL07510500، شماره سفارش مرک،119770


Ammonia solution 25%, extra pure, CAT NO, AM0250025P, MERCK CAT NO, 105422


آمونیا محلول 25%، شماره کاتالوگ، AM0250025P، شماره سفارش مرک105422


Ammonia, solution 25%, extra pure, CAT NO, AM02502500, MERCK CAT NO, 105422


آمونیا محلول 25%،اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AM02502500، شماره سفارش مرک105422


Ammonia, solution 25%, reagent grade, CAT NO, AM02492500, MERCK CAT NO, 105432


آمونیا محلول 25%،ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، AM02492500، شماره سفارش مرک105432


Ammonium  peroxodisulfate, extra, CAT NO, AM03701000, MERCK CAT NO, 101200


آمونیا پروکسو دی سولفات اکسترا، شماره کاتالوگ، AM03701000، شماره سفارش مرک، 101200


Ammonium acetate, extra pure, CAT NO, AM0253005P, MERCK CAT NO, 101115


آمونیوم  استات، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AM0253005P، شماره سفارش مرک، 101115


Ammonium acetate, extra pure, CAT NO, AM02531000, MERCK CAT NO, 101115


آمونیوم استات، اکسترا پیور، شماره کاتالوگ، AM02531000، شماره سفارش مرک، 101115


Ammonium acetate, HPLC grade, CAT NO, AM02551000, MERCK CAT NO,


آمونیوم  استات، HPLC گرید، شماره کاتالوگ، AM02551000، شماره سفارش مرک،


Ammonium acetate, reagent grade, ACS, CAT NO, AM02541000, MERCK CAT NO, 101116


آمونیوم  استات، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، AM02541000، شماره سفارش مرک، 101116


Ammonium carbonate, reagent grade, ACS, CAT NO, AM02681000, MERCK CAT NO, 101136


آمونیوم کربنات، ریجنت گرید، شماره کاتالوگ، AM02681000، شماره سفارش مرک، 101136


Ammonium cerium (IV) nitrate, synthesis grade, CAT NO, CE00500100, MERCK CAT NO,


آمونیوم سریوم چهار نیترات، سنتز گرید، شماره کاتالوگ، CE00500100، شماره سفارش مرک،


Ammonium cerium (IV) sulfate dihydrate, synthesis grade, CAT NO, CE00600100, MERCK CAT NO,


آمونیوم سریوم چهار سولفات دی هیدرات، ساینتسیس گرید، شماره کاتالوگ، CE00600100، شماره سفارش مرک،